Smanjen broj sistematskih i kontrolnih pregleda kod djece i omladine

Kako bi ukazali na uzroke smanjenja broja sistematskih i kontrolnih pregleda, te posjeta savjetovalištima, predstavnici za javno zdravstvo svih deset kantona u FBiH organizirali su okrugli sto o temi “Problemi organizacije zdravstvene zaštite školske djece i omladine u FBiH i hitne mjere za unapređenje”.

Najveći problemi, kako je kazala prim.med. Sabaha Dračić, su u prevenciji zdravstvene zaštite, a kada se radi o kurativnoj zdravstvenoj zaštiti ona se pruža na svim kantonima u FBiH, bilo u službama za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine, bilo u službama porodične medicine.

– U segmentu preventivne zdravstvene zaštite uočili smo da je posljednjih godina ona sve manje zastupljena, a to se ogleda u smanjenju broja sistematskih pregleda. U Kantonu Sarajevo naprimjer, broj  sistematskih pregleda smanjen je za 53 posto, kontrolnih pregleda poslije sistematskih smanjen je za više od 86 posto, a posjeta savjetovalištu manja je za gotovo 80 posto – kazala je ona.

Naglašava da sistematski pregledi, nakon toga kontrolni pregledi, predstavljaju ključne preglede u sastavu preventivne zdravstvene zaštite djece i omladine, a i posjete savjetovalištu trebaju biti dostupne ne samo djeci i omladini nego i roditeljima i nastavnicima.

– Školska djeca i omladina najzdravija su populacija u ukupnom stanovništvu ne samo u BiH, nego svuda u svijetu ali ono što je karakteristično je da je ova populacija izložena mnogim faktorima rizika i osjetljiva je na poremećaj zdravlja jer se nalaze u periodu intenzivnog rasta i razvoja, u procesu sazrijevanja, školovanja, učenja, a to su faktori koji utiču na njihovo zdravlje – pojasnila je Dračić.

Stoga su, potcrtala je, potrebe ove skupine za zdravstvenom zaštitom puno šire i zahtijevaju širi obim usluga koje se danas sve ne pružaju. 

Također i prim.dr. Davor Pehar ističe da neizbježan faktor u razvoju svakog djeteta su roditelji, ali da je potreban i znatno veći angažman ne samo zdravstvenih radnika, nego društva u cjelini, te da samo multidisciplinaran pristup ovom problemu može dovesti do smanjenja problema kod djece i omladine, a da se poveća udio onih koji su stvorili dobre životne navike.

– Ako mi ne radimo dobro svoj dio posla sve više djece će usvojiti loše životne navike i stilove, a to za posljedicu ima da na  početku radne karijere nećemo ostvariti puni kapacitet tih mladih ljudi i dobit ćemo loš zalog za budućnost – istakao je Pehar.

On je pojasnio da se tokom sistematskih pregleda mogu otkriti zdravstveni poremećaji, poremećaji u razvoju svakog organskog sistema kod djece na način da ih se blagovremeno prepozna, jer ih je onda puno lakše i liječiti i izliječiti.

Prije su ovi sistematski pregledi bili obavezni, i danas oni postoje u sistemu zdravstvenih ustanova, ali nije defeniran način na koji se oni provode.

Problema ima, a prim.dr. Emir Čolaković, ukazuje na jedan a to je da je u BiH evidentan nedostatak pedijatara jer, navodi, “kolege ne žele da specijaliziraju pedijatriju a problem je i starijih kolega koji će ubrzo da odu u zasluženu penziju“.

Ljekari Dračić, Pehar i Čolaković su zaključili da niko ne smije zaboraviti da djeca i omladina predstavljaju ogroman resurs i veliko bogatstvo za razvoj budućnosti države, da samo zdrava djeca i zdrava školska populacija, izrasta u zdravu radnu populaciju, što osigurava blagostanje u državi BiH, ali je potreban veći angažman ne samo zdravstvenih radnika, nego društva u cjelini.

Ugledni ljekari iz FBiH koji su istovremeno i članovi Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH-sekcija specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva, danas će na okruglom stolu ukazati na nedostatke, način kako da se poboljša organizacija zdravstvene zaštite ali i sveobuhvatan, kvalitetan i održiv nadzor u svim kantonima u FBiH.