U Jablanici proglašeno stanje prirodne nesreće

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Jablanica, načelnik te općine donio je jučer odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na cijelom području općine Jablanica.

Naime, stanje prirodne nesreće na području općine Jablanica izazvano je velikim padavinama koje su zahvatile to područje 2. i 3. februara, te pričinile veliku materijalnu štetu putnoj infrastrukturi, te građevinskim i drugim objektima.

Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće, koja je donesena jučer, zadužuje se općinska komisija za procjenu štete da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nesreća, izvrši procjenu nastale štete, te sačini Elaborat.

Također, zadužena je i Služba civilne zaštite općine Jablanica da kontinuirano prati stanje na terenu, te predlaže Općinskom štabu civilne zaštite, mjere i aktivnosti koje će se dalje poduzimati u cilju zašite i spašavanja ljudi kao i materijalnih dobara.

avaz.ba