Dom naroda PSBiH usvojio dopune Krivičnog i izmjene Zakona o platama

S obzirom na to da je ovaj zakon usvojen u tekstu različitom od onog usvojenog na Predstavničkom domu, zakon će ići na usaglašavanje.

Prijedlog izmjena ovog zakona definiše pravo na policijski dodatak policijskim službenicima, i to tako da bi pravo na ovaj dodatak, osim zaposlenih u Graničnoj policiji BiH i Agenciji za istrage i zaštitu, imali i i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Usvojen je, bez rasprave i u drugom čitanju, i Zakon o dopunama Krivičnog zakona BiH koji je u parlamentarnu proceduru uputila Aleksandra Pandurević iz SDS-a.

Cilj ovog zakona je onemogućavanje ublažavanja kazne i zamjene kazne zatvora novčanom kaznom licima osuđenim za krivična djela protiv integriteta BiH, terorizma i u vezi sa terorizmom. I ovaj zakon ide u proceduru usaglašavanja.
Delegati su u prvom čitanju, bez rasprave, usvojili Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH koji bi trebalo da doprinese uvažavanju preporuka Potkomiteta za akreditaciju Međunarodnog koordinacionog komiteta da se mandat u okviru Zakona o ombudsmanu za ljudska prava, koji je ograničen na oblast zaštite ljudskih prava, proširi i na promociju ljudskih prava.

Jedan od ključnih razloga izmjene ovog zakona jeste obezbjeđivanje finansijske nezavisnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH, kao i jačanje saradnje i dijaloga sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom, a čiji je cilj dodatno definisanje statusa i prava članova Kancelarije za razmatranje žalbi.

Delegat Dragutin Rodić /DNS/ smatra da ovaj zakon treba podržati jer mu je cilj harmonizacija propisa, a ne traži dodatna finansijska sredstva.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH čiji je, predlagač Predstavnički dom, takođe je u prvom čitanju dobio podršku Doma naroda.

Predloženim izmjenama ovog zakona predviđa se da pozicije generalnog direktora i zamjenika direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo /BHDCA/, koje su do sada imale status rukovodećih državnih službenika, to više ne budu, nego da budu imenovana lica u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima u institucijama BiH.

Dom naroda usvojio je Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period 2018-2021, dokument čiji je primarni cilj obezbjeđenje širokog okvira koji će voditi ka postepenom usklađivanju poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru BiH sa najboljim praksama EU, a jedan od ciljeva je i promocija privlačenja stranih investicija i tehničke podrške ovom sektoru.

Delegat Nebojša Radmanović /SNSD/ predložio je dva zaključka s ciljem bolje realizacije Strateškog plana, prema kojima parlament BiH treba da jednom godišnje razmatra realizaciju ovog dokumenta, kao i da Dom naroda i nadležne institucije obezbijede tu realizaciju u skladu sa mehanizmom koordinacije, što je i prihvaćeno.

Dom naroda usvojio je izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Pravovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH”.

Delegat Mario Karamatić /HSS/ smatra da institucije i javnost u BiH moraju mnogo više pažnje da posvete transparentnosti javnih nabavki, kao i odgovornosti menadžmentu i direktorima agencija i drugih institucija koje troše javni novac, dok se delegat Dragutin Rodić /DNS/ založio za mnogo veći stepen sprovođenja i primjene preporuka revizora.

Delegat Zdenka DŽambas /HDZ/ pozdravila je predan rad Kancelarije za reviziju institucija BiH i upozorila institucije koje su dobile mišljenje s rezervom da rade mnogo ozbiljnije, jer u javnosti postoji percepcija da je oblast javnih nabavki “leglo korupcije”.

Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2018. godinu, Dom naroda primio je na znanje bez rasprave, dok prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta nacionalnih manjina nije dobio podršku delegata.

Delegati Doma naroda usvojili su odluku o imenovanju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH Boška Šiljegovića, te dali saglasnost za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma.

Nakon jednočasovne pauze, delegati bi u 14.30 časova trebalo da razmatraju i materijal pod oznakom “povjerljivo” čime će 36. sjednica Doma naroda biti okončana.

Srna.