Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Zakon uređuje uvjete i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i duga pitanja od značaja za primjenu postupka biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriju Federacije BiH. Na ovaj zakon se primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, kao i pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Ovaj zakon stavio je u fokus homolognu oplodnju korištenjem vlastitih spolnih ćelija bračnih ili vanbračnih partnera.

Pod liječenjem Zakon podrazumijeva otklanjanje neplodnosti ili umanjene plodnosti korištenjem biomedicinskih dostignuća, nakon utvrđivanja da trudnoća ne može biti postignuta drugim načinima liječenja. Također, liječenje je i uzimanje i čuvanje spolnih tkiva i spolnih stanica muškarca i žene u slučajevima kada, prema saznanjima i iskustvima medicinske nauke, postoji opasnost da može doći do neplodnosti.

U primjeni postupaka biomedicinski pomognute oplodnje štiti se dostojanstvo i privatnost osoba, a zabranjen je svaki vid diskriminacije na temelju rase, boje kože, spola, jezika, invaliditeta, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, prilikom obavljanja radnji temeljem ovog zakona.

Svi pokazatelji o postupku biomedicinski pomognute oplodnje, a posebno o ženi, njezinom bračnom, ili vanbračnom drugu, te začetom djetetu su profesionalna tajna.

Sustav za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje u FBiH obuhvata ovlaštene zdravstvene ustanove koje ispunjavaju propisane uvjete i Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, koje formira federalni ministar, kao stručno i savjetodavno tijelo pri Federalnom ministarstvu zdravstva. Federalno ministarstvo vodi jedinstveni registar svih ovlaštenih zdravstvenih ustanova u FBiH koje imaju propisanu dozvolu za rad.

Zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje moraju posjedovati odgovarajuću medicinsko-tehničku opremu i prostor, te zaposliti u radni odnos, s punim radnim vremenom, najmanje jedan stručni tim. Moraju imati i zaključene ugovore sa zdravstvenom ustanovom iste djelatnosti za obavljanje zamjenskog liječenja u slučaju nastupanja posebnih i nepredvidivih okolnosti, kao i bolnicom s registriranom djelatnošću iz opće kirurgije i ginekologije i porodiljstva, u slučaju nastupanja posebnih i nepredvidivih okolnosti tokom liječenja.

Biomedicinski pomognuta oplodnja provodi se primjenom suvremenih znanstveno provjerenih biomedicinskih dostignuća, a u odabiru postupka odlučuju bračni, odnosno vanbračni drugovi zajedno sa specijalistom ginekologije i porodiljstva.

Pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, i to tri pokušaja intrauterine inseminacije i pet pokušaja vantjelesne oplodnje, uz obvezu da dva pokušaja budu u prirodnom ciklusu.

Prije početka primjene postupka, diplomirani pravnik informira bračne ili vanbračne drugove o pravnim posljedicama postupka biomedicinski pomognute oplodnje.

Porijeklo djeteta začetog u postupku biomedicinski pomognute oplodnje utvrđuje se u skladu s Porodičnim zakonom FBiH.

avaz.ba