Od akciza za izgradnju autoputeva FBiH dobila 6,5, a RS 4,3 miliona KM

Iz sredstava koje je prikupio UIO sa više od 80 posto finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, entiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u prva tri mjeseca 2018. godine ostvarili pravo na povrat PDV u iznosu od 319 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko iznosili su 1 milijardu i 382 miliona KM i veći su za 133 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Kad su u pitanju samo prihodi prikupljeni u mjesecu martu 2018. Godine UIO je prikupila 575 miliona KM indirektnih poreza što je za 24 miliona KM više u odnosu na mart 2017. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2018. godine raspoređen je iznos od 184 miliona KM. Ostatak sredstava raspoređen je na način da je Federacija BiH dobila 751 milion KM, Republika Srpska 376 miliona KM i Brčko distrikt 41 milion KM.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Uprava je u mjesecu martu izvršila prenos sredstava na poseban podračun otvoren u Centralnoj banci BiH za uplate prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva koje su izvršene u mjesecu februaru 2018. godine. Odnosno, izvršen je prenos prikupljene putarine za autoputeve i druge puteve a prema podacima iz mjesečnog izvještaja o naplaćenim i raspoređenim prihodima za period 01.01.-28.02.2017./2018. od 12.03.2018. godine u iznosu od 25.873.123,77 KM.

Raspodjela prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva vršiće se po metodologiji koju propiše Upravni odbor posebnim aktom.

Podsjetimo, Upravni odbor UIO BiH razmatrao je krajem marta stanje u vezi sa raspodjelom prihoda od cestarina na posebnom podračunu za izgradnju autocesta nakon što su 1. februara stupile na snagu izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na akcize.

S obzirom na to da nije postignuta saglasnost o istovjetnom načinu raspodjele prikupljenih sredstava, nisu ni donesene odluke o raspodjeli i sredstva će do daljnjeg biti na računu Centralne banke BiH.

klix.ba