Usvojen Pravilnik o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Nastavljajući i ove godine saradnju sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 144.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj- povećanje energetske efikasnosti dva javna objekta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

 

Kako je istaknuto, u sklopu projekta i u skladu sa raspoloživim budžetom, mjere povećanja energetske efikasnosti u ovoj godini realizovat će se na objektima OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima i Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK, u ukupnom iznosu od 160.000 KM.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja učestvovat će u ovom projektu sa sredstvima planiranim za investiciono održavanje u iznosu od 20.000 KM, a ovo učešće regulisano je sporazumom o zajedničkom finansiranju, za čije potpisivanje je premijer takođe dobio saglasnost.

 

Vlada je odobrila ministru za boračka pitanja potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

 

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde Ministarstva za boračka pitanja. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak prikupljanja podataka, vođenje Registra, određuju podaci koji se unose u Registar, sadržaj dokumenata Registra, postupak upravljanja podacima iz Registra, razmjena i korištenje podataka i druga pitanja u vezi sa uspostavom Registra.

 

Takođe, razmatran je i utvrđen Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima kantona, koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, kako je istaknuto, je usklađivanje sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o policijskim službenicima Federacije BiH u pogledu sticanja prava na penziju i posebnog staža policijskog službenika.

 

Vlada je razmatrala i usvojila  Izvještaj o radu JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2017.godinu, koji je proslijeđen Skupštini na usvajanje.

 

Ekonomski podaci, kao i ovaj izvještaj u kome su detaljno prikazani realizovani i aktivni programi zapošljavanja, potvrđuju da je 2017. godinu obilježio rast ekonomske aktivnosti koja za rezultat ima povećanje zapošljavanja preko prostornim planom projeciranih 2,2% godišnje,a posmatrano u periodu mart 2015 – 31.12.2017. , rast zaposlenosti je na nivou 650 zaposlenika ili 9,23 %, istaknuto je ovom prilikom.

 

Nakon što je usvojila Informaciju Ministarstva za privredu o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, koji se realizuje sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, Vlada je prihvatila konačne izvještaje Radne grupe o usaglašenim preporukama za pojednostavljenje (eliminaciju) unaprjeđenje administrativnih postupaka iz nadležnosti kantonalnih organa uprave.

 

U skladu s tim, Vlada je zadužila ministarstva i organizacione jedinice Kantona da donesu potrebne podzakonske akte iz okvira svojih nadležnosti  kojim se usvojene preporuke uvode u pravni sistem Kantona.

 

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za kulturu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Utvrđen je konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, Redovni Programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 374.825 KM.

 

Ministar za obrazovanje dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječijem vrtićem Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, kao i za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.

 

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Zaključak o isporuci 2000 litara lož ulja za JU „Dom za stara i iznemogla lica“, kao i Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

 

Usvojena je i odluka o finansiranju Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini“, te odobrena sredstva u iznosu od 10.000 KM za njegovu realizaciju.

 

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava iz budžeta ministarstava za finansije i urbanizam na ekonomskim kodovima- Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu u iznosima od 15.000 KM i 80.000 KM.

 

Utvrđen je Plan nabavki zajedničke javne nabavke koju provodi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, uz zaključak o pokretanju postupka javne nabavke za lotove kojima ovih dana ističe rok ugovora.

 

Nakon što je dala saglasnost za zaključivanje anex-a Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je imenovala svoje predstavnike u ovo Vijeće.

 

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i  zaključak Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, kojim se privremeno prekida postupak kod ovog organa u predmetu revizija privatizacije dioničarskog društva „Bazna hemija“ Goražde dok se ne obezbijedi potrebma dokumentacija za provođenje postupka revizije. U skladu s ovim zaključkom, Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju, Ministarstvo privrede, Arhiv Kantona, Kantonalno pravobranilaštvo i Ured Vlade i premijera da pribave potrebnu dokumentaciju.

 

Na kraju sjednice, razmatrana je i Informacija Agencije za privatizaciju BPK o privatizaciji privrednog društva „Autosabraćaj d.o.o. Goražde.

bpk.gov.ba