Zasjedala Komisija za koncesije

Od janura ove godine imenovana je nova komisija za koncesije na području BPK Goražde koja je najveći dio svojih aktivnosti usmjerila na potrebe usaglašavanja podzakonskih akata sa novim Zakonom o koncesiji.
Komisija je na sjednici donijela zaključak kojim je pozvala nadležne institucije da donesu podzakonske akte predviđene Zakonom o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kako bi se olakšao i osigurao efikasan rad Komisije, te kako bi se u potpunosti uredila oblast dodjele koncesija. Istim zaključkom, Komisija je izrazila spremnost da pomogne nadležnim institucijama i da svoj doprinos u postupku pripreme i donošenja podzakonskih akata.
Razmatrano je pitanje pripreme i objave Javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju gipsa na području Presjeke, općina Foča FBiH.
S tim u vezi, Komisija za koncesije je donijela zaključak da se pripremi radna verzija javnog poziva koja će se razmatrati na sjednici Komisije te da se izvrše i druge pripremne aktivnosti po ovom pitanju, a sve s ciljem da se pokrenu potrebne procedure i osigura kvalitetna dodjela koncesije, te zaštite interesi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Pored toga Komisija radi i na izradi Izvještaja o dodjeljenim koncesijama i efektima od dodjeljenih koncesija za 2017. godinu, koji je Komisija za koncesije obavezna pripremiti i dostaviti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dalju proceduru.