Zasjedala Vlada BPK Goražde:Ministarstvu za privredu odobreno je potpisivanje ugovora o popravci TV predajnika i mobilnog linka na Crijetežu

Redovnu 150 sjednicu, danas je održala Vlada BPK Goražde. Na sjednici su usvojeni i  u Skupštinsku proceduru upućeni, izvještaji o izvršenju budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine.

Nakon usvajanja, u skupštinsku proceduru upućen je nacrt Zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, očekivani efekti koji se postižu njegovim usvajanjem su jači i brži privredni razvoj kroz plansko i racionalno korištenje podsticajnih sredstava, a u konačnici smanjenje broja nezaposlenih, povećavanje upošljavanja novih radnika kao i povećanje prihoda po osnovu poreza i doprinosa.

Usvojen je i prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (2018-2022.) godine, koji je takođe upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je odobrila i projekte koji će se sufinansirati iz Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku drugim nivoima vlasti za projekte za 2018.godinu koji se odnose na podršku u poboljšanju putne infrastrukture na području Mjesne zajednice Osanica. Riječ je o sufinansiranju sanacije putnih pravaca Treševac-Djakovići i Osanica –Zubovići sa iznosima od po 2.500 KM.

Primljena je k znanju dopunjena Informacija o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumamam i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za 2017.godinu.

Direkcija za ceste Ministarstva za privredu dobila je saglasnost za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji ulice 1.slavne višegradske brigade u dužini od 400 metara, procijenjene vrijednosti 200.000 KM sa PDV-om, kao i za ponovno pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (konkuretni postupak) za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama.

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je odobrila potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, te imenovala pregovarački tima za usklađivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja.

Razmatrana je i primljena k znanju i Informacija o planu studijskih posjeta i obuka    u inostarstvu u okviru projekata Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i DVV Internacionala –Ureda za BiH.

Vlada je takođe dala saglasnost na izmjename i dopune Programa utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda -Tekući transferi pojedincima za 2018.godinu,kao i na izmjene i dopune Plana utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2018.godinu sa Podračuna za zaštitu okoline.

 

Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca odobrena su sredstva za sufinansiranje obilježavanja odbrane Orahovica dok je vršiocu ovlaštenja policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde odobreno potpisivanje Ugovora sa odabranim ponuđačem „MIBO komunikacije“ d.o.o. iz Sarajeva o nabavci ručnog laserskog radara u vrijednosti od 32.292 KM.

Sa ekonomskog koda Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline „Tekući transferi nižim nivoima vlasti“ Općini Foča u BiH odobreno je70.000 KM za sufinansiranje projekta „Sanacija putnih pravaca Odžak-Tulovići i Odžak-Glavica“, te 15.000 KM za sufinansiranje projekta „Nabavka kanti za odlaganje smeća i sanacija divljih deponija na lokalitetima: Gavrić, Prljage, Bratovčići i Filipovići.“

je i Skupštini na usvajanje upućen Izvještaj Nezavisnog odbora Skupštine Kantona o radu policijskog komesara za prvi kvartal ove godine.

Premijer  BPK dobio je saglasnost da sa Vladom Federacije BiH potpiše anex Ugovora o korištenju bivših kasarni Goražde I i Šišeta, na rok do 01.06.2023.godine.

Razmatrani su i odobreni zaključci Skupštine i Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.

Ministarstvu za privredu odobreno je potpisivanje ugovora o popravci TV predajnika i mobilnog linka na Crijetežu, kao i radio predajnika, čime će se poboljšati pokrivenost radio i televizijskim signalom šireg područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je iz svog budžeta odobrila niz jednokratnih novčanih pomoći pojedincima i udruženjima, a iz budžeta Ministarstva obrazovanja odobrena su interventna novčana sredstva Fudbalskom klubu „Goražde“ za prolazak u viši rang takmičenja, kao i za učešće sportista s područja BPK na ovogodišnjim MOSI igrama u Priboju.