Konačno na dnevnom redu: Za sukob interesa kazne od 1.000 do 20.000 KM

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH konačno će se naći pred poslanicima Predstavničkog doma PSBiH na sjednici koja je zakazana za 4. septembra.

Sva tražena mišljenja dostavljena su, a prijedlog ovog zakona aktuelan je još od prošle godine.
Predlagači ovog zakona su zastupnici Damir Arnaut (SBB), Saša Magazinović (SDP), Senad Šepić (Nezavisni blok), Maja Gasal-Vražalica (DF), Borislav Bojić (SDS), Jasmin Emrić (A-SDA), Diana Zelenika (HDZ 1990) i Hazim Rančić iz SDA, a prijedlog je ranije naišao na protivljenje pojedinih članova SDA kada su u pitanju neke njegove odredbe.

Šefik Džaferović (SDA), član Ustavnopravne komisije Zastupničkog doma, na jednom od zasjedanja ovog tijela javno se usprotivio odredbi koja zabranjuje da bliski srodnici dužnosnika mogu biti članovi upravnih odbora, skupština, uprava ili menadžmenta javnih ustanova.

Džaferović je predlagače pitao što podrazumijevaju pod javnim ustanovama i koji su ih razlozi motivirali da u finalnoj verziji, nakon obavljenih pregovora s političkim strankama, u zakon uključe i javne ustanove.

Ustvrdio je i da u radnoj verziji zakona u koju je on imao uvid nisu spominjane javne ustanove i da takav prijedlog nije potpisao zastupnik SDA Hazim Rančić. Džaferović je najavio da će uložiti amandman i bez njegovog usvajanje neće glasati za taj zakon.

U postupku davanja mišljenja Ministarstvo pravde je navelo da su pratili stavove i preporuke GRECO-a da se savjetodavni, nadzorni i provedbeni mehanizmi po pitanju sukoba interesa u potpunosti revidiraju, u smislu da se jasno utvrdi i osigura nezavisnost i pravovremenost u radu, te efikasnost uspostavom sistema adekvatnih sankcija.

– Također, u svojim preporukama GRECO je posebno skrenuo pažnju na potrebu usklađivanja zakonodavstva u oblasti sukoba interesa na čitavoj državnoj teritoriji – navode iz Ministarstva pravde.

Predlagači smatraju da sadašnji zakon treba mijenjati da bi bila osigurana efikasna i nezavisna primjena instituta sukoba interesa, te izjednačeni i usklađeni propisi koji regulišu sukob interesa i izvještaji o imovinskom-finansijskom stanju nosilaca javnih funkcija.

Zakonom su previđene i novčane kazne i striktno su određene u rasponu od 1.000 do 20.000 KM, u skladu sa težinom počinjenog prekršaja zakona o sukobu interesa.

Pored novčanih sankcija, u zakonu je precizno definiran status Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, koja bi bila stalno nezavisno tijelo koje uspostavlja Parlamentarna skupština BiH. I za razliku od ovog zakona u toj komisiji, odnosno članovi te komisije ne bi više bili članovi Parlamenta, nego bi bili stručnjaci koji bi se birali sa liste najuspješnijeg kandidata koju bi predlagala Zajednička komisija za ljudska prava.