Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH zbog povećanog priliva migranata

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatraće se i Informacija o primopredaji kasarne “Ušivak” u Hadžićima, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Osim ove, za BiH goruće teme,  razmatraće se i Prijedlog odluke o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu (Koridor Vc u RS-u – dio I) između Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. i Evropske banke za obnovu i razvo.j

Ministri će razmatrati i Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2018. godine.

Biće riječi i o granicama BiH u Informaciji o zajedničkoj sjednici Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine i Komisije za granicu Crne Gore .

Također će se razmatrati i Prijedlog strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine, koji je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova Bi.H

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani , koje je pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH  na dnevnom je redu Vijeća ministara BiH.

Sjednica će se održati u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine, s početkom u 12 sati.