Snijeg prekrio Goražde, visina snijega 5 cm u nižim, a 30 cm u višim predjelima

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednjih 24 sata  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda u posljednja 24 zabilježeno je slijedeće:

Visina snijega koji je počeo da pada u noći sa Četvrtka na Petak 13.12.2018. u gradu iznosi 5 cm, dok visina snijega u pojedinim dijelovima mjesnih zajednica sa većom nadmorskom visinom MZ-a Orahovice,Kraboriš,Osječani, Ilovača i Berič iznosi i do 30 cm. Magistralni, regionalni i dio lokalnih puteva su prohodni za vožnju, dok su nekategorisani putevi neprohodni.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

snijeg koji je počeo da pada u toku noći sa četvratka na petak  nije prouzrokovao veće poteškoće .

Ekipe zimske operative su na terenu i rade na čišćenju snijega sa kolovoza.

Saobraćaj se odvija otežano zbog ugaženog snijega na kolovozu.

Visina snijega iznosi oko 10 cm u nižim predjelima oćine dok u visinskim djelovima visina snijega iznosi i do 30cm.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

 Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

sniježne padavine su bile umjerenog intenziteta, tako da se visina snijega kreće u rasponu od 10 cm, koliko iznosi u Ustikolini, do 15 cm na prevoju Grebak.

U kontaktima sa preduzećem Goraždeputevi d.d.Goražde u toku je čišćenje magistalnih puteva M – 20 i M-18.1. i isti su prohodni za normalno odvijanje saobraćaja. nisu zabilježene   pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene   pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata  primljena  je 17  pacijenata. Pet  pacijenata je  zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  regionalni put R- 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica koji je u nadležnosti direkcije za ceste BPK-a Goražde je prohodan. Autobuski saobračaj se redovno odvija. Ekipe za čišćenje snijega su na terenu i vrše čišćenje i posipanje abrozivnog materijala po potrebi.