Vlada FBiH traži od Federalnog parlamenta da usvoji zakon kojim se izjednačavaju prava djece

Nacrt zakona uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje osnovna materijalna prava za ovu podršku (dječji dodatak i novčana pomoć neuposlenim porodiljama), kao i postupak, uslove i način za ostvarivanje prava, finansiranje, nadzor i druga značajna pitanja iz ove oblasti.

Podrška porodicama s djecom, prema ovom zakonu, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, za pomoć u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Namjera predlagača je da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici.

Dječiji dodatak i novčana pomoć neuposlenim porodiljama su osnovna prava koja, prema ovom zakonu, može ostvariti porodica s djecom pri čemu su definisani nosioci prava, kao i jedinstvena osnovica za njihov obračun (prosječna plata u Federaciji BiH za prethodnu godinu). S ciljem otklanjanja mogućnosti diskriminacije po teritorijalnom principu, federalno i resorna kantonalna ministarstva usaglasila su se da uslovi za ostvarivanje ovog minimuma osnovnih prava budu regulisani federalnim propisom. Ovakvo bi rješenje trebalo doprinijeti socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcioniranju sistema, ukidanju diskriminacije prema mjestu življenja, te izjednačavanju prava djece u Federaciji BiH.

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona ne bi bila dokinuta, nego bi u cijelosti bila dana u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Nacrtom zakona definisano je da je prvostepeno tijelo za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeno je tijelo za ostvarivanje prava na dječji dodatak, a kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite za ostvarivanja prava na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji.

Novim Nacrtom zakona su propisane i obaveze korisnika prava i nadležnog prvostepenog tijela, a sadrži i odredbe koje se odnose na izvore finansiranja prava i nadležnog tijela za isplatu novčanih sredstava.

Uzimajući u obzir trenutno stanje u pogledu ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava, koje su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim je rješenjima predviđeno da dječji dodatak bude finansiran iz Budžeta Federacije BiH, dok se pravo na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji finansira iz kantonalnih budžeta. Ovakvim bi zakonodavnim rješenjem fiskalno bili rasterećeni kantonalni budžeti, što bi omogućilo osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Nacrt predviđa i obilježavanje manifestacije Dječje nedjelje u prvoj sedmici mjeseca oktobra s ciljem podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške koje izlaze iz sistema javne brige.

Utvrđen je i nadzor i praćenje njegove primjene, kao i krivične odredbe, kaže se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koje poziva oba doma Federalnog parlamenta da ovaj Nacrt zakona razmatraju i usvoje, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

klix