Oković: Priča o konekciji puta prema Goraždu nije dio najpovoljnije varijante

“Ovakvu odluku po zakonu jedino mogu donijeti Vijeće ministara i entitetske vlade. Gotovo sam siguran da se svaka odluka ovakve vrste obično koriguje uslovima procedura za donošenje formalnih odluka i pravilima struke iz oblasti cestogradnje. U svakom slučaju je dobro da je ovo pitanje aktuelno i u kombinaciji sa procedurama i pravilima struke sigurno može donijeti adekvatan rezultat”, izjavio je Oković.

On dodaje kako iz onog što je do sada predstavljeno u medijima još uvijek nije potpuno jasno kako i na koji način je predviđeno povezivanje Goražda u okviru ove trase.

“Naš stav poznat od ranije je da trasa treba proći kroz Goražde i vjerovatno je tvrdnja o zaobilasku Goražda usmjerena u tom pravcu. Interes Goražda je da najbržim i najkraćim putem bude povezan sa Koridorom 5C obzirom na potrebe, prije svega privrede koja je najvećim dijelom izvozno orijentisana prema Evropi. Ukoliko trasa ne prolazi kroz FBiH i BPK Goražde možemo govoriti o zaobilaženju. Termin zaobilaženje je naročito u koliziji sa tvrdnjama da je put Beograd-Sarajevo put pomirenja koji u određenom smislu zadovoljava sve korisnike prostora. Ako uzmemo u obzir trase Sarajevo-Tuzla-Bjeljina, tu je apsolutno prepoznatljiva zastupljenost teritorija oba entiteta. Nažalost, u slučaju kraka Sarajevo-Sokolac-Višegrad ne može se prepoznati taj koncept”, tvrdi Oković.

Oković podsjeća da je koridor Sarajevo-Vardište dio planova evropske mreže puteva SEETO mreža.

“U određenom smislu i ranije postoji konflikt stajališta kojom trasom treba proći SEETO, a Evropska komisija je Studijom najpovoljnije varijante ponudila najkvalitetnije, najizvedljivije i najjeftinije rješenje. U tom pogledu, najpovoljnija je trasa koja preko Pala prati postojeću magistralnu cestu M5 prolazeći kroz Praču u FBiH i dalje prema Mesićima ide prema Višegradu. Dakle, mi kao zemlja koja pretenduje prema EU apsolutno moramo uvažiti i ovaj dio, a što je u potpunosti kompatibilno sa ovom pričom povezivanja Beograda i Sarajeva. Priča o konekciji prema Kantonu i Goraždu nije dio najpovoljnije varijante, nije dio koncepta zadovoljavanja interesa svih korisnika prostora i za Goražde znači da do Sarajeva ponovo zaobilazi najkraći put”, ističe Oković.

Premijer BPK Goražde smatra kako je za Goražde najpovoljnija varijanta upravo koja je utvrđena Studijom Evropske komisije u kontekstu SEETO mreže.

“Ona je apsolutno kompatibilna sa ovom pričom Beograd-Sarajevo i u nju je najednostavnije uključiti tunel Hranjen na kojem se već izvode radovi. Sve izvan toga predstavlja nelogičnost sa aspekta ekonomije, saobraćajne struke pa samim tim i političkog stajališta”, tvrdi Oković.