JP Veterinarska stanica Goražde, saopštenje za javnost

Vezano za veterinarsko-zdravstveni pregled, koji se odnosi na pregled žive stoke  u transportu kao i na veterinarsko-zdravstveni pregled kurbanskog mesa za nadolazeći vjerski praznik, obavještavamo vas o sledećem:

  1. Svaki transport žive stoke sa imanja vlasnika u svrhu transporta prema drugom odredištu unutar BPK Goražde kao i izvan područja kantona, mora pratiti sledeća veterinarska dokumentacija:
  • Uvjerenje o zdravstvenom stanju sa podacima vlasnika, vrsti i broju žive stoke, identifikacionim brojem životinje (ušna markica) kao i podaci o provedenim obaveznim dijagnostičkim mjerama
  • Obrazac o kretanju stoke
  1. Za veterinarsko-zdravstveni pregled zaklane stoke, koja se transportuje u unutarnjem prometu, obavezno je posjedovanje veterinarskog certifikata – Obrazac 2a – sa podacima o vrsti i količini mesa, podacima o pošiljaocu i primaocu pošiljke kao i registarskom broju vozila kojim se vrši transport svježeg mesa.

Navedena uvjerenja za živu stoku i meso vlasnici su dužni posjedovati u transportu i iste predočiti nadležnoj veterinarskoj službi kao i organima Ministarstva unutrašnjih poslova na njihov zahtjev.

Obaveza je korisnika kurbanskog mesa (javne ustanove, bolnice, staračke domove kao i druga udruženja koja se brinu o socijalnoj skrbi određenih korisnika) da od donatora preuzmu prateće veterinarske certifikate čime bi se izbjegla mogućnost da se u prometu u javnoj potrošnji  nađe  meso koje ne odgovara higijenskim i zdravstvenim standardima  čime bi se ugrozilo zdravlje ljudi.

JP Veterinarska stanica Goražde će  11.08.2019.g. – prvi dan Kurban Bajrama, raditi u vremenu od 10h – 18h s tim što će naredni dani praznika biti redovno radno vrijeme.

Zbog prisustva bruceloze u FBIH biće pojačane kontrole prometa žive stoke i mesa jer su u pojedinim kantonima locirana žarišta sa većim brojem oboljelih ovaca a i hospitaliziran  veći broj  ljudi koji su imali kontakt sa ovcama i govedima oboljelim od bruceloze.

U 2019.g. JP Veterinarska stanica je provela dijagnostičke mjere i vakcinaciju na oko 2.000 komada sitne i krupne stoke, nije registrovan ni jedan slučaj bruceloze i veterinarski certifikati izdavaće se samo vlasnicima koji su izvršili obavezne mjere dijagnostike i vakcinacije.