Formiran pregovarački tim Vlade BPK Goražde za obavljanje pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu

Formiran pregovarački tim Vlade BPK Goražde za obavljanje pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu

Veći dio sjednice Vlade bio je rezervisan za razmatranje i usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kantonalnih ministarstava, uprava, službi i direkcija radi  usklađivanja sa Zakonom o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u BPK Goražde koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju prava iz radnog odnosa.

Usvojeni su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ministarstava za boračka pitanja, unutrašnje poslove, finansije i socijalnu politiku, kao i Uprave za inspekcijske poslove, dok su pravilnici kantonalne Direkcije za robne rezerve, Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Službe za zajedničke poslove i Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćeni na doradu.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, formiran je pregovarački tim Vlade BPK Goražde za obavljanje pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu na području BPK-a Goražde, koji će nakon sastanka sa direktorima zdravstvenih ustanova započeti pregovore sa ovim sindikatom oko utvrđivanja novog Kolektivnog ugovora.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojen je Plan i program mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta BPK-a Goražde za 2018.godinu utvrđenih izvršenom revizijom od strane Uredu za reviziju institucija, koji je proslijeđen Uredu, kao i svim budžetskim korisnicima.

Vlada je podržala zaključke sa sastanka Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica imenovane od strane Vlade BiH, kantonalnih ministara za boračka pitanja i predsjednika koordinacije boračkih udruženja ARBiH i HVO, te je prema Službi za zapošljavanje BPK Goražde uputila Incijativu za Program zapošljavanja za 2020.godinu. U ovoj incijativi od Službe se traži da se u programima zapošljavanja za 2020.godinu posebno obuhvate demobilisani branioci mlađi od 57 godina, a koji su radno sposobni i da se za te namjene obezbijede posebna sredstva od strane Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

S ciljem što transparentnijeg rada, Vlada je zadužila Ministarstvo za pravosuđe i Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK da koordinira aktivnosti sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Misijom OSCE-a u BiH kako bi se obezbijedila aplikacija, odnosno softver za uspostavljanje Registra zaposlenih u javnom sektoru, Registra imenovanih lica i Registra javnih nabavki. Prema obrazloženju resorne ministrice, nabavku ovog softvera finansiraće OSCE, čime će se steći uslovi da se uz ove softvere stavi u funciju i softver koji je donirala Agencija za borbu protiv korupcije u BiH.

Razmatran je i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2018.godinu Ministarstva za privredu koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Takođe, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za septembar ove godine.

 

Vlada je odobrila i isplatu sredstava za tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i sredstva nosiocima sportskih djelatnosti- Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja i Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK za redovne programe.

Data je i podrška Asocijaciji srednjoškolaca u BiH u realizaciji Socijalnog dana 2019, te odobrena isporuka energenata za grijanje JU Centar za kulturu Goražde, s ciljem stvaranja optimalnih uslova prilikom održavanja predstojećih manifestacija u organizaciji BPK Goražde i obrazovnih ustanova, sa akcentom na obilježavanje „Dječije nedjelje“.

Vlada je takođe podržala i Medžlis Islamske zajednice u nabavci plina za zagrijavanje Kajserija džamije.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde, na period do 90 dana, te zadužila resorno ministarstvo da obnovi proceduru izbora predsjednika i članova ovog upravnog odbora, budući da je prethodni javni oglas proglašen neuspješnim.

Usvojena su takođe rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ „Ustikolina“.

Vlada je za nastavak sjednice odgodila izjašnjavanje o Planu i programu Direkcije za cestu BPK Goražde za 2019.godinu koji je danas, takođe, razmatran.

bpk.gov.ba