Skupština BPK: Usvojen Nacrt budžeta u iznosu od 40 miliona KM

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici većinom glasova usvojila je Nacrt budžeta BPK za 2020. godinu u iznosu od 40.147.000 KM i uputila ga u javnu raspravu.

Za budžet je glasalo 14 zastupnika, jedan je bio protiv dok je sedam zastupnika bilo suzdržano.

Obrazloženje predloženog nacrta dao je ministar finansija BPK Goražde Mirsad Agović, ističući da je predloženi budžet za oko tri miliona KM veći u odnosu na budžet tekuće godine.

– Prihodovna strana bi u narednoj godini trebala biti značajno povećana. Prije svega računamo na veće prihode od indirektnih poreza koji su u porastu oko sedam posto u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, očekujemo i značajnije transfere viših nivoa vlasti prema BPK Goražde – kazao je Agović.

Dodao je da je u budžetu predviđen i dio sredstava za finansiranje egzistencijalne naknade u skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih boraca

– Potrebno je oko 500.000 do 600.000 KM i u budžetu smo našli prostora za jedan dio sredstava. Drugi dio nadamo se da će osloboditi drugi transferi koji su ranije davani po sličnim osnovama – pojasnio je ministar finansija BPK.

Većinom glasova zastupnici su usvojili i Nacrt Zakona o izvršenju budžeta BPK za 2020. godinu te ga uputili u javnu raspravu koja i o Nacrtu budžeta i Zakona o izvršenju budžeta treba biti održana u narednih 15 dana u sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK, a konačno usvajanje budžeta očekuje se do kraja godine.

Na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK za 2019. godinu u iznosu od 17.934.841,00 KM.

Po skraćenoj proceduri usvojen je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom BPK Goražde.