Za svako rođeno dijete u Rogatici naredne godine roditeljima po 500 KM

Za bračne parove koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine biće isplaćena novčana pomoć na ime troškova liječenja za narednu godinu u iznosu od 1.500 KM na osnovu priloženih računa za liječenje.

Skupština opštine Rogatica usvojila je danas budžet ove opštine za 2020. godinu u iznosu 8.000.000 KM, što je 12 posto manje od planiranih sredstva prema rebalansu budžeta za ovu godinu.

U planiranim budžetskim sredstvima prihodi od poreza zastupljeni su sa 53,83 posto, neporeski prihodi sa 25,31 posto, tekuće pomoći sa 0,04 postoi transferi između budžetskih jedinica 4,68 posto.

Primici od nefinansijske imovine zastupljeni su sa 0,04 posto, primici od finansijske imovine 0,62 posto, od zaduživanja 14,37 postoi ostali primici 1,11 posto.

I budžetski izdaci su planirani u iznosu 8.000.000 KM. Rashodi za lična primanja zastupljeni su sa 39,13 postoi troškovi materijala i usluga sa 13,16 posto budžeta.

Na rashode po osnovu kamata za zajmove odnosi se 3,49 posto budžeta, grantove 7,38 posto, doznake na ime socijalne zaštite 11,26 posto, a budžetska rezerva planirana je u iznosi 15.000 KM.

Odbornici su usvojili visinu stope poreza na nepokretnosti za 2020. godinu koja iznosi 0,10 posto. Izuzetak je stopa poreza za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost od 0,8 posto.

klix