Prihvaćen Glavni projekt za uspostavu Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde i odobrena sredstva za njegovu izradu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na  36.redovnoj sjednici, posljednjoj u ovoj godini, dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o prihvatanju Glavnog projekta za uspostavu Hemodijaliznog centra te odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 7.000 KM  za njegovu izradu.

Primljena je k znanju i informacija Ministarstva urbanizma o izdavanju lokacijske informacije za dogradnju i rekonstrukciju dijela prizemlja Kantonalne bolnice Goražde za uspostavu Hemodijaliznog centra.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, imenovana je Komisija za izradu i pripremu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2020-2022.godina.

Odobrena su novčana sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2019. godinu. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 50.000 KM dobilo je 8 privatnih preduzeća i poduzetnika.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice donijela i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2019.godinu u iznosu od 12.000 KM, a sredstva je dobilo osam korisnika iz ove kategorije.

Na ime ostvarivanja pomoći iz Programa održivog povratka, iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2019.godinu  odobreno je  20.700 KM.

Na današnjoj sjednici doneseno je i više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi. Tako je u 2019.godini poljoprivrednim proizvođačima za podsticaje u animalnoj, biljnoj i gljivarskoj proizvodnji, te za investicije u poljoprivredna gazdinstva, ostale podsticaje i rezervna sredstva izdvojeno 248.589 KM.

Udruženju poljoprivrednika općine Goražde za „Posjete sajmovima“ odobreno je 1.500 KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je odobrila i nekoliko odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

Vlada je takođe dala saglasnost da se iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Udruženju mladih općine Pale-Prača odobre novčana sredstva u iznosu od 800 KM za sufinansiranje realizacije kreativne i zabavne radionice za mlade, a Udruženju „Prijatelji škole“ iz Goražda 650 KM za sufinansiranje realizacije projekta „Klub čitalaca“.

Vlada je odobrila isporuku 2000 litara lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde, kao i 10.000 KM za normalno funkcionisanje ove ustanove.

Data je saglasnost na Zaključak Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o razrješenju direktora JU Dom za stara i iznemogla lica te usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak Upravnog odbora o prijedlogu izbora kandidata za vršioca dužnosti direktora ove ustanove na period do 90 dana, do okončanja konkursne procedure.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela odluku po kojoj su 1.i 2. januar 2020 godine neradni dani za sve budžetske korisnike.