Objavljen javni poziv demobiliziranim braniocima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu

U skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde, kojim je između ostalog utvrđeno pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima, Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je javni poziv demobiliziranim braniocima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje ovog prava.

Na posljednjoj sjednici Vlade usvojena i Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima, za period februar-juli 2020.godine, u iznosu od 0,80 ili 4 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama za vrijeme agresije na BiH. Tim povodom, ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović upriličio je press konferenciju na kojoj je govorio o zakonskim procedurama za ostvarivanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu.

„Javni poziv objavljen je u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinuu i raspoloživim finansijskim sredstvima. Poslali smo instrukcije prema službama za boračko- invalidsku zaštitu lokalnih zajednica u sastavu BPK Goražde, u smislu na koji način se ostvaruje pravo, a demobilizirani branioci već od juče mogli su i mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje istih. Prema informacijama službi za boračko- invalidsku zaštitu lokalnih zajednica, koje su imale zaprimljene zahtjeve prije objave javnog poziva, Ministarstvo će nastojati otkloniti pravnu prepreku jednim internim aktom i prihvatiti sve one zahtjeve koji su podnešeni nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima i članova njihovih porodica u BPK Goražde, a to je 4. januar 2020.godine. Svi oni korisnici koji podnesu zahtjeve do 31. januara ući će u pravo od februara mjeseca 2020.godine, i tada ćemo imati i tačan broj korisnika koji ostvaruju ovo pravo“ –riječi su ministra Aganovića.

Prema procjenama, za ostvarivanje ovog prava godišnje treba izdvojiti oko pola miliona konvertibilnih maraka .

Na posljednjoj sjednici Vlade usvojeni su i programi utroška sredstava koji se odnose na tekuće transfere neprofitnim organizacijama i pojedincima. Ovom prilikom, ministar Aganović apelovao je na pripadnike boračke populacije, odnosno članove njihovih porodica da ne podnose zahtjeve za ostvarivanje ovih prava sve do onog momenta dok se ne objavi javni poziv, što je obaveza po Zakonu o izvršenju budžeta BPK Goražde.

„Zakonom je definisano da se najmanje jednom godišnje raspisuje javni poziv i mi smo u postupku donošenja podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona te definisanju kriterija za ostvarivanje određenih prava i vrlo brzo ćemo to poslati na mišljenje relevantnim institucijama, a to su Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, a nakon toga i prema Vladi BPK Goražde na usvajanje. Kada Vlada usvoji te pravilnike, onda ćemo objaviti javne pozive u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu i tek tada će korisnici kroz propisane obrasce moći da podnose zahtjeve za ostvarivanje prava definisanih zakonom“-ističe ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Podsjetimo, Bosansko-podrinjski kanton Goražde je prvi i jedni kanton u Federaciji BiH koji je ispunio zakonsku obavezu nametnutu sa federalnog nivoa i uveo novčanu egzistencijalnu naknadu za nezaposlene demobilizirane branioce mlađe od 57 godina starosti.

 

www.bpkg.gov.ba