Zdravstvo:Vlada odbila zaključke Mirovnog vijeća o povećanju koeficijenata, pozvali Sindikat na nastavak pregovora

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 3.vanrednoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je Zaključke Mirovnog vijeća u vezi sa potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada nije prihvatila Zaključak Mirovnog vijeća kojim se predlaže da se razmotri mogućnost povećanja koeficijenata za 0,2 odmah, a nakon toga linearno povećanje za preostalih 0,2, tj. dok se ne dostigne iznos od 0,4.

Vlada podržava prijedlog da se razgovori sa Nezavisnim strukovnim sindikatom uposlenih u zdravstvu o povećanju plaća vode na osnovu realnih pokazatelja, uz eventualnu korekciju osnovice ili satnice.

Koeficijenti su, prema zaključku Vlade, utvrđena kategorija i o njihovoj promjeni neće se voditi pregovori.

Okvir za eventualno povećanje proizilazit će iz finansijske mogućnosti budžeta BPK Goražde i budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde poziva Pregovarački tim Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se nastave pregovori u cilju postizanja dogovora i potpisivanja Kolektivnog ugovora.

bpk.gov.ba