Zasjedalo Vijeće općine Foča u FBIH

Vijeće Općine Foča u Federaciji BiH održalo je 24. redovnu sjednicu. Na obimnom dnevnom redu našlo se više prijedloga odluka i rješenja, a izmedju ostalih vijeće je usvojilo i odluku o izradi Strategije razvoja općine Foča za period 2020.-2027. godina.

U obrazloženju odluke naglašeno je da je početku izrade Strategije razvoja prethodilo potpisivanje protokola o saradnji sa Projektom integrisanog lokalnog razvoja, zajedničkim projektom Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN  u oktobru 2019. godine kada je Općina Foča pristupila procesu izrade nove Strategije razvoja.

Ovom saradnjom, općina Foča je dobila stručnu pomoć u vidu konsultanata i finansijske podrške u implementaciji prvog, najznačajnijeg projekta iz strategije razvoja. Vijećnici su ocijenili ovu odluku veoma ozbiljnom i značajnom za razvoj općine, a općinski načelnik je pozvao vijećnike da se uključe u proces izrade strategije u sektorima za koje smatraju da mogu dati doprinos. Rok za završetak planiranih aktivnosti je juni 2020. godine.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je usvojilo izmjene Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Foča, Odluku o utvrđivanju prosječne cijene 1m2 izgrađenog stambenog prostora za 2019. godinu, kao i Odluku o utvrđivanju naknade za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište za 2020. godinu.

Komisija za međuopćinsku saradnju, vjerska pitanja i javna priznanja je dostavila Vijeću Izvještaj o provedenom Javnom pozivu za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Foča , te informisala Vijećnike da na adresu Komisije nije pristigao niti jedan prijedlog za dodjelu javnih priznanja za 2020. Godinu, o čemu se vijeće očitovalo Odlukom i zaključkom o potrebi izmjena kriterija za dodjelu javnih priznanja što je naložilo nadležnoj komisiji da pripremi i u vidu prijedloga dostavi Vijeću.

Na kraju sjednice razmatrana je Informacija o vizuelnom pregledu mosta u Ustikolini – za naselje Cvilin, za koji se utvrdilo da postoje oštećenja te su na osnovu toga donesena dva zaključka. Prvim je od Ministarstva za privredu BPK  zatražena finansijsae pomoći za održavanje mosta obzirom na njegov značaj za Kanton, a drugi je zahtjev Policijskoj upravi Ustikolina za pojačanu kontrolu vozila sa teretom koja prelaze preko ovog mosta.