Danas održana 28. sjednica općinskog vijeća Pale FBIH

Vijeće općine Pale FBiH danas je osdržalo 28.redovnu sjednicu. Sjednica je započela usvajanjem Dnevnog reda za ovu, te Zapisnika sa predhodne sjednice općinskog vijeća. Pred vijećnicima se našla Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja  o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2019.god. do 31.12.2019.god. Iako je protekla budžetska godina završena sa deficitom od 54. 897 KM , vijećnici su nakon kraće diskusije iskazali zadovoljstvom  izvršenjem budžeta,  obzirom da je protekla godina bila finansijski dosta teška

Vijećeje na današnjoj sjednici donijelo Odluku o ustupanju na održavanje zgrade neprofitno-socijalnog  stambenog zbrinjavanja LAMELA 1 uz Zaključak da se postojeće podrumske prostorije ustupe na korištenje svim stanarima ili nikome.

Također, usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1m2 izgrađenog stambenog prostora za 2020.god.na području Općine Pale, kao i Odluka  o utvrđivanju naknade za dodjeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje građevinskog i ostalog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog  građevinskog zemljišta ( rente ) na kojem postoji  pravo svojine za 2020.godinu.

Vijeće je bilo jednoglasno kada je upitanju Odluka o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2020.godini s tim da ukoliko u Budžetu bude prostora u narednom periodu ta naknada se poveća.

Odluka o utvrđivanju stimulacije  za pokretanje  obrta  u 2020. godini je bila sljedeća Odluka  koju je vijeće usvojilo.

Na današnjoj sjednici  imenovn je organizacijski odbor za obilježavanja 19.marta  Dana reintegracije Prače u FBiH. Vijeće je dalo saglasnost  općinskom načelniku za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju koji se odnosi na pomoć  Memorijalnom centru Srebrenica.

Vijeće je razmatralo Molbu Ministarstva sigurnosti  BIH apel za saradnju,te Molbu SUR Jahorina za oslobađanje od plačanja naknade za korištenje poslovnog prostora. Nakon kraće diskusije vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključke o prihvatanju ovih Molbi.

U nastavku sjednice vijeće je usvojilo nekoliko Zaključaka i Informacija i to: Zaključak o prihvatanju Inicijative Savjeta  MZ Hrenovica,  kao i Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu općinske službe za privredu, budžet, finansije, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju za 2019.godinu.

Pred vijećnicima se našao i Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja o radu općinske službe za geodetske, imovinsko – pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost za 2019. godinu.I ovaj izvještaj jednoglasno je usvojen uz Zaključak da se pokušaju iznaći sredstva za nabavku GPS-a za potrebe geodetske službe.

Do kraja sjednice vijećnici su nakon duže diskusije usvojili i Izvještaj o radu općinske službe za civilnu zaštitu, infrastrukturu, razvojno planiranje i upravljanje, okoliš, društvene djelatnosti i mjesne zajednice za 2019. godinu.

Posljednja tačka dnevnog reda današnje sjednice odnosila se na Prijedloge, sugestije, vijećnička pitanja i odgovore.

Kod ove tačke jednoglasnno je donesen Zaključak da općinska služba uputi  Dopis nadležnom ministarstvu za sanaciju pozida na regionalnom putu  R 448 Hrenovica – Goražde.

Vijećnici su se također, interesirali i za rad pilane u Hrenovici.  Načelnik općine vijećnike je upoznao sa trenutnom situacijom kada je upitanju ovo preduzeće, te rekao da će više informacija imati do sljedeće sjednice općinskog vijeća.