Vlada BPK Goražde traži uspostavljanje punktova na ulazu u grad

Razmatrajući aktuelnu situaciju vezanu za pandemiju koronavirusa, Vlada BPK Goražde na današnjoj 4.vanrednoj sjednici ponovo je od Kantonalnog štaba civilne zaštite tražila da naredi Ministarstvu unutrašnjih poslova uspostavu punktova na ulazu i izlazu kantona Goražde, kako bi se vršila kontrola ulaska ljudi i roba na područje Kantona, a zbog pojave slučajeva koronavirusa u našoj zemlji.

 

Kantonalna vlada zahtijeva da Ministarstvo za unutrašnje poslove – Uprava policije pojača nadzor nad osobama kojima su izdata rješenja o izolaciji, te prijavi za sakcionisanje lica koja je ne poštuju. Vlada je upoznata je sa Naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite te je istaknuto da će provoditi naredbe i mjere iz svoje  nadležnosti.

Također Vlada podržava zaključke Ekonomsko-socijalnog vijeća koje će dostaviti Kantonalnom štabu civilne zaštite, te da se uradi određeni broj plakata sa upozorenjima na mjere koje se trebaju preduzimati u prevenciji pojave koronavirusa. Sva ministarstva, kantonalne uprave i službe, kao i javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač kanton zaduženi su da naprave Plan rada svojih institucija u ovom periodu, a koji će obuhvatiti:dezinfekciju radnih prostorija; rad u dvije smjene u prostorijama sa više lica, (od 08:00h do 12:00h i od 12:00h do 16:00h), bez izlaska na pauzu, upućivanje na godišnji odmor starijih lica, te slanje kući volontera i lica koja su angažovana po ugovoru o djelu.  Ograničen je i rad sa strankama, koji bi se trebao obavljati putem telefona ili interneta, kao i službene posjete koje se mogu dozvoliti jedino uz saglasnost premijera ili ministara, odnosno direktora javnih ustanova i preduzeća.

Na ulazima u zgrade kantonalnih institucija instalirat će se i dezinfekciona sredstva za ruke, a portirima nabaviti adekvatna zaštitna oprema.Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo da svakodnevno dostavlja Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području Kantona, te dala  saglasnost za dodatni angažman sanitarnih medicinskih tehničara koji posjeduju licencu za obavljanje poslova dezinfekcije. Odobrena su namjenska sredstava ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesereća u iznosu od 5.000 KM za nabavku zaštitnih sredstava i opreme za dodatno opremanje Zavoda za javno zdravstvo BPK potrebnih za provođenje mjera zaštite od koronavirusa.