Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 12. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 24.03.2020. godine, d o n o s i N A R E D B U

  1. Naređuje se Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde da, pored KCUS, sklopi ugovor sa dodatnim, najpovoljnijim i najuslovnijim ponuđačem za testiranje na COVID-19, uz uključivanje i stručne konsultacije sa mikrobiologom JZU „Kantonalna bolnica Goražde“. Rok: Odmah.
  2. Naređuje se da se za potrebe primarnog izolatorija određuje kuća Ćurović Zijada koji je ponudio prostor, te da JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ odmah krene u opremanje istog. Upravljanje nad izolatorijom će vršiti JZU „Kantonalna bolnica Goražde“. Nastale troškove režija i dr. izdataka, kao i eventualne nastale štete, snosit će Kantonalna uprava CZ BPK Goražde.Rok: Odmah.
  3. Naređuje se štabovima civile zaštite lokalnih zajednica da KŠCZ dostave izvještaje o do sada utrošenim sredstvima sa koda namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje, kao i izvještaj o raspoloživim sredstvima.Rok: Odmah.
  4. Naređuje se Ministarstvu privrede BPK Goražde da pripremi i dostavi KŠCZ prijedlog mjera za uredno snadbijevanje osnovnim životnim namirnicama građana i subjekata koji se bave proizvodnjom hrane, radi izbjegavanja nestašice.Rok: Odmah.
  5. Naređuje se Gradskom štabu CZ Goražde da KŠCZ dostavi spiskove (broj i imena) raspoloživih kapaciteta u pogledu ljudstva angažovanim za zaštitu i spašavanje (predsjednici MZ, predsjednici kućnih savjeta i dr. anagažovani u zaštiti i spašavanju).
    Rok: Odmah.
  6. Preporučuje se  Gradu Goražde da razmotri mogućnost smanjenja naknada za izdate javne površine i poslovne prostore u kojima se odvija određena djelatnost koja privređuje – u svom vlasništvu.
  7. Naredba stupa na snagu odmah.

Konstatovano je da se zvanične informacije vezano za aktivnosti i postupanja Kantonalnog štaba CZ BPK Goražde prate putem zvanične internet stranice Vlade BPK Goražde, te putem javnog servisa RTV BPK Goražde i Radio Goražda.