Zasjedala Vlada BPK Goražde

Na sjednici je usvojena Odluka o načinu rada uposlenika u organima državne uprave  BPK Goražde, javnim ustanovama, te javnim preduzećima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koja će se primjenjivati dok je na snazi Odluka o  proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH, njene izmjene ili stavljanja van snage.

Odlukom se nalaže državnim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama da svoj rad prilagode uslovima proglašenja stanja nesreće na području BiH, uzrokovane pojavom korona virusa COVID-19, na način da se reducira broj uposlenih samo na one čiji je rad u ovim uslovima neophodan i potreban, za održavanje osnovnih funkcija redovnih poslova, te poslova koji su u vezi sa proglašenom pandemijom.

Odlukom je naloženo da se uposlenicima starijim od 60 godina života izda rješenje o korištenju godišnjeg odmora prije svega neiskorištenog drugog dijela iz 2019.godine, a u slučaju da je uposlenik iskoristio odmor iz 2019.godine, da se izdaju rješenja za korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020.godine. Takođe, ovaj sistem treba primjeniti i za uposlenike mlađe od 60 godina života a koji nisu neophodni za proces rada, a uposlenicima koji su neophodni, da omoguće skraćeno radno vrijeme u smjenama, ili  da jedan dan  rade, a jedan  odmaraju. Za realizaciju ove odluke zadužuju se rukovodioci organa uprave, te direktori javnih preduzeća i ustanova.


Na današnjem zasjedanju usvojena je i odluka o obavezi nabavke zaštitinih i dezinfekcionih sredstava. Odlukom je naloženo svim državnim organima uprave BPK Goražde, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač BPK Goražde da za svoje uposlenike izvrše nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava s ciljem zaštite od pandemije koronavirusa s preporukom da se nabavka vrši od firmi sa područja našeg kantona.

Na sjednici je razmatran a potom i usvojen dopis Minsitarstva za finansije BPK Goražde, koji se odnosi na dostavu podataka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija o raspodjeli sredstava „Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima“-KANTONI I OPĆINE“ utvrđenih u budžetu Federacije BiH za 2020.godinu.Ovaj dopis predstavlja stav Vlade BPK Goražde a biće  dostavljen Federalnom ministarstvu finansija koje će izvršiti raspodjelu sredstava.

U dopisu su navedeni svi argumenti Vlade BPK Goražde, koji ukazuju da visina sredstava koja će se odobriti ovom kantonu mora biti najmanje u visini koja su odobrena za 2019.godinu, odnosno 3..000.000,00 KM, uzimajući u obzir činjenicu da će se pandemija koronavirusa negativno odraziti na finansijsku situaciju u BPK Goražde.

Na prijedlog Minsitarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila je preporuke u pogledu ograničavanja prodaje osnovnih životnih namirnica u svim tržnim centrima, maloprodajnim i drugim prodajnim objektima registrovanim na području BPK Goražde, koje će biti dostavljene Kantonalnom štabu civilne zaštite.