Nove mjere Kantonalnog štaba Civilne zaštite BPK Goražde

Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a Goražde na 19. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom 03.04.2020. godine, primio je k znanju usmeni i pisani  izvještaji vezanih za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:

  • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  • JU Kantonalna bolnica Goražde,
  • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
  • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde,
  • Kantonalnog operativnog centra cvilne zaštite BPK Goražde,
  • Doma zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goražde.
Usvojen je Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Godišnji plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2020. godinu. Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde.
Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje za nabavku opreme putem sporazuma Vlade BPK Goražde i UNDP-a.
Usvojen je Zaključak kojim kojim se određuje prostor Mjesne zajednice Goražde IV kao prostor za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije na području BPK Goražde.
Primljen je k znanju Izvještaj Općinskog štaba civilne zaštite Foča FBiH o do sada poduzetim aktivnostima na suzbijenju COVID-19 virusa.
Razmatrana je molba Udruženja žena “SEKA” Goražde u vezi sa preoblikovanjem/ublažavanjem mjera naredbe kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 godina, te konstatovano da će se o ovome pitanju čekati mišljenje Federalnog štaba civilne zaštite.
Razmatrane su Preporuke Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde i donesen zaključak kojim se iste vraćaju na doradu u smislu detaljnijeg pojašnjenja. Nisu donesene naredbe o obaveznoj izolaciji lica koja uđu na prostor BPK Goražde, kako je u to javnosti protumačeno u proteklih 24 sata. Preporuka je da osobe koje prvi put dolaze na prostor BPK Goražde od proglašenja stanja nesreće u Federaciji BiH, da se jave epidemiologu radi praćenja i pravovremenog djelovanja u smislu prevencije pojave novog slučaja koronavirusa u BPK Goražde.