Održan sastanak rukovodstva Gradskog vijeća Grada Goražda

Zgrada uprave Grada Goražde
Zgrada uprave Grada Goražde

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa u Maloj sali Gradske uprave Goražde održan je sastanak predsjedavajuće Jelene Mirković i njenih zamjenika Šemsa Ferhatović i Armine Marić.

Na sastanku se razmatrao prispjeli dopis Kluba vijećnika SDA da se zbog novonastale situacije, a vezano za epidemiju COVID-19 hitno pristupi izradi i usvajanje rebalansa Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu.

U dostavljenom odgovoru na pomenuti dopis Gradonačelnik ističe da se kontinuirano prati izvršavanje ukupnih prihoda Grada Goražde, kao i aktivnosti koje se poduzimaju na višim nivoima vlasti, a koje bi imale uticaja na izvršavaje istih. S obzirom na trenutna dešavanja prouzrokovana pandemijom Korona virus i stanja prirodne nesreće, već su poduzete određene aktivnosti oko izmjene Budžeta Grada Goražde i te aktivnosti se prvenstveno odnose na sagledavanje najosnovnijih potreba koje bi trebalo finansirati, a za čiju realizaciju bi se osigurala sredstva izmjenom Budžeta, kao i da se određeni rashodi i kapitalni izdaci obustave kako bi se osigurala stabiizacija Budžeta. Realno je očekivati da će Federalno ministarstvo finansija utvrditi i donijeti nove/revidirane projekcije poreznih prihoda na osnovu kojih bi se i prihodi Grada Goražde mogli odrediti. Gradonačelnik je napomenuo da je uslov da se Izmjene i dopune budžeta ponude Gradskom vijeću i dobijanje mišljenja od Kantonalnog ministarstva finansija na usaglašenost plana prihoda prvenstveno poreznih sa donesenim projekcijama Federalnog ministarstva finansija.

S obzirom na dopis Kluba vijećnika SDA u kojem se traži rebalans Budžeta Grada Goražda, a imajući u vidu Naredbu Federalnog štaba civilne zaštite u kojem se naređuje otkazivanje i održavanje svih javnih skupova u FBiH traženo je i mišljenje od Kantonalnog štaba civilne zaštite da li je moguće zakazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se razmatrao rebalans Budžeta Grada Goražda za što se dobio odgovor da Kantonalni štab civilne zaštite nije tumač naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Gradsko vijeće Grada Goražda upućuju riječi zahvalnosti za sve one koji posljednjih nekoliko sedmica vode borbu protiv pandemije korona virusa u našem gradu i cijeloj BiH, te naglašava da su vijećnici dostupni za sve potrebe naših građana, kao što je to i bilo do sada.