KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde da Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde dostavi spisak raspoloživih vozača škola sa podacima, a koji će se angažovati od strane Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za potrebe dostavljanja rješenja o izolaciji, kao i za potrebe prijevoza građana BPK Goražde sa graničnih prijelaza do karantina u BPK Goražde.

 

  1. Zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde da stavi na raspolaganje svoje vozilo za potrebe izvršavanja radnji iz Tačke 1. ovog Zaključka.

 

  1. Zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde da osigura zaštitnu opremu za lica iz Tačke 1. ovog Zaključka koja se angažuju za prijevoz građana BPK Goražde sa graničnih prijelaza do karantina u BPK Goražde.

 

  1. Zaključak stupa na snagu danom donošenja

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Određuje se mala sala Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ Goražde kao sekundarni izolatorij.

 

  1. Zadužuje se direktor Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde da sa predsjednikom Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK Goražde koordinira aktivnosti postavljanja kreveta sa Oružanim snagama BiH.

 

  1. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.