SDA Goražde:Osvrt na vanrednu sjednicu Gradskog vijeća

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Goražda na konferenciji za novinare  podsjetili su da je vijeće razmatralo Informaciju o projektu izgradnje obaloutvrde, a posebno  dio nizvodno od centra Grada.

“Vijećnici  nisu bili upoznati sa Projektom zaštite od poplava Drine, niti su pozivani na javne rasprave niti su donijeli bilo kakve odluke po pitanju obaloutvrde koja je trenutno u realizaciji. Klub vijećnika SDA je  tražio da se dostave zapisnici sa javnih rasprava, revidiranje Projekta zaštite od poplava koji se odnosi na naselje Luka kako bi se prihvatile primjedbe i sugestije građana naselja Luka. Zatraženo je također da se u nastavku realizacije Projekta zaštite od poplava rijeke Drine maksimalno uključe građani kroz održavanje javnih rasprava na kojima će se prezentirati izvedba navedenih projekata. Zadužen je gradonačelnik  i nadležna Služba da sve projektne aktivnosti koje su urađene do sada a planiraju se i dalje dostavljaju Gradskom vijeću na uvid. Ovo su jedini zaključci koji su dobili podršku Gradskog vijeća te koristimo priliku da se zahvalimo svim vijećnicima koji su podržali zaključke Kluba vijećnika SDA”, istaknuto je na presu.

Klub vijećnika SDA je u martu mjesecu uputio dopis gradonačelniku kojim je predložio da se izvrši umanjenje faktura za 50 % korisnicima za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Goražde, a povodom novonastale situacije sa pandemijom, te dopis za izradu i usvajanje „rebalansa“ Budžeta Grada Goražde za 2020. godinu sa pratećim dokumentima.

“ Očekujemo da će se na prvoj narednoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde razmatrati „rebalans“budžeta koji će uvažiti aktuelnu situaciju i umanjiti posljedice izazvane CORONA virusom. Očekujemo  da se u narednom periodu prioritetno rješavaju pitanja od životnog značaja za građane poput deponije komunalnog otpada, vodosnadbjevanja – potisnog cjevovoda, a nikako u jeku pandemije vršiti bilo kakvo povećanja naknada izabranih i/ili imenovanih zvaničnika”, istaknuto je danas.