Promjenjen Statut općinskog vijeća općine Foča u FBIH

Na 25 redovnoj sjednici općinskog vijeća Općine Foča u Federaciji BiH, usvojena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta i Poslovnika  općinskog vijeća , kako bi se općinski akti uskladili sa Zakonom o državnoj službi BPK Goražde. Ključne izmjene se odnose na status sekretara Općinskog vijeća, koji prema ovom zakonu prestaje biti državni službenik i imenuje se od strane vijeća. Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i prva tri mjeseca u ovoj godini.  Iako Vijeće smatra uspiješnim što je Općina Foča u F BiH  ostvarila pozitivan finansijski rezultat u 2019. Godini, konstatovano je da je on nedovoljan za pokriće deficita iz ranijih godina, koji je najvećim dijelom nastao zbog nerealizovanih planiranih sredstava tekućih transfera od viših nivoa vlasti. Na sjednici su usvojeni  i programi rada  komunalnog preduzeća i Doma zdravlja  Ustikolina , za ovu godinu.