Broj nezaposlenih u BPK povećan za 3, 2 posto

Na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  trenutno se nalazi 3.360 osoba, od čega sa VSS – 278, SSS-969, KV -987 i NK -1080.

V.d direktorice Službe za zapošljavanje Aida Bezdrob, naglašava da je nastankom pandemije koronavirusa, u periodu od 17.marta do 31. Maja, na evidenciju Službe iz radnog odnosa prijavljeno 294 osobe. U istom periodu, zbog zasnivanja radnog odnosa sa evidencije su odjavljene  193 osobe.

„ Zaključno sa majem 2020. Godine, u odnosu na februar ove godine, odnosno prije početka pandemije, broj nezaposlenih osoba povećan je za 3,2 posto. Takođe, u odnosu na stanje prije pandemije povećan je i broj korisnika koji ostvaruju novčanu naknadu i sa 179 koliko ih je bilo  29. Februara a kojima su isplaćena novčana sredstva u iznosu od 71.026 KM, sa 31. majem broj korisnika novčane naknade je 243, a isplaćena sredstva iznose 122.781  KM“ – precizirala je Bezdrob.

Dodala je da je za 134 osobe povećan i broj korisnika zdravstvene zaštite uz napomenu da ih je zaključno sa 29. febrfuarom bilo 1.697, dok je na dan 31. Maj  broj korisnika po ovom osnovu 1831.

Bezdrob je podsjetila da su putem javnih poziva za zapošljavanje i samozapošljavanje  Federalnog Zavoda za zapošljavanje , po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020. odobrena sredstva u iznosu od 229.077,00 KM  za zapošljavanje 70 osoba, dok je po Programu sufinansirannja samozapošljavanja START UP 2020 odobreno 112.422,00 za pokretanje vlastitog biznisa.

„ U okviru ovog programa 15 osoba je registrovalo samostalnu djelatnost, dok je sedam osoba zaposleno kod novoregistrovanih poduzetnika.  Zbog nastale situacije programi aktivne politike zapošljavanja koji su bili planirani od strane Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu su trenutno obustavljeni, obzirom da su po Zakonu o posredovanju prioritet materijalno socijalna zaštita odnosno novčana naknada i zdravstveno osiguranje“ – navela je ona.

Istakla je kako je izvjesna realizcija samo dva programa, vrijedna oko 100.000 KM.

„ U narednom periodu očekujemo usvajanje Programa zapošljavanja  djece šehida koji treba biti na sjednici UO Službe, a potom usvojen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade BPK Goražde. Finansijska sredstva su planirana od Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade BPK Goražde, a vrijednost programa je 75.000 KM. Takođe će se nastaviti realizacija Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, koji već više godina Federalni zavod za zapošljavanje provodi u saradnji sa Službom i Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Za ovaj Program Federalni zavod je izdvojionovčana sredstva u iznosu od 31.846 KM – pojasnila je v.d direktorice Službe za zapošljavanje BPK Goražde.