Vlada BPK Goražde odobrila sredstva za subvencioniranje plaća

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, usvojeni su i zaključci o imenovanju pregovaračkih timova zapripremu granskih kolektivnih ugovora za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde na današnjoj 56.redovnoj sjednici,na prijedlog Ministarstva za privredu, donijela je odluku o odobravanju novčanih sredstva na ime Programa utroška sredstava Vlade „Program za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“.

Za subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za mjesec april ove godine, privrednim društvima i obrtnicima kojima je naredbama štabova civilne zaštite privremeno bio zabranjen rad,prema ovoj odluci odobreno je više od 115.000 KM, a kako je istaknuto, u narednoj sedmici, po okončanju javnog poziva, biće odobrena i sredstva za mjesec maj.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za privredu za zaključivanje Ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji Biserna-Goražde sa federalnim Ministarstvom unutrašnjih poslova –Federalnom upravom policije u svrhu instaliranja digitalnog repetitora, te primila k znanju Informaciju o namjenskom utrošku sredstava namijenjenih Gradu Goražde za sufinansiranje projekta „Izgradnja sistema snabdijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost da sa ATTP“Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida/poginulih boraca sa prostora BPK Goražde za 2020/2021. godinu u procijenjenoj vrijednosti od 20.000 KM.

Vlada je razmatrala i primila k znanju izvještaje Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sporto realizaciji konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde, te dala saglasnost na realizovanu konsultativnu nastavu u ovim obrazovnim ustanovama nakon što je prekinuta redovna nastava s ciljem preventivnog djelovanja, suzbijanja širenja koronavirusa.

Na prijedlog ovog ministarstva, utvrđen je konačan Plan raspodjele sredstava za finansirane sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na niovu BPK-a Goražde za 2020.godinu Redovni Programi-kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 263.882 KM, od čega je sportskim klubovima za pripreme i takmičenje planiran ukupan iznos od 197.682 KM. Kako je istaknuto, dodatno se stimulišu redovni programi za tri ženska sportska kluba u procentualnom iznosu od 20 % utvrđenih sredstava.

Vezano za zaključak Školskog odbora OŠ „Husein ef.Đozo“ u vezi raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje direktora ove škole, Vlada je zauzela stav da se mora poštovati Zakon o osnovnom obrazovanju, uz provođenje svih epidemioloških mjera.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u vezi utvrđivanja Liste za izbor članova Mirovnog vijeća za područje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde.

Također, primljena je k znanju i proslijeđena Skupštini BPK Informacija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti na pokretanju aktivnosti na rušenju objekta „I Interna klinika“.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu Komisije, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju na period od četiri godine predsjednika i članove Upravnog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK“ Goražde.

Usvojeni su i prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde, koja su proslijeđena Skupštini na usvajanje.

Vlada je danas, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojila i Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku kao i Zaključak o ovlaštenju osobe za potpisivanje rješenja koje donosi Komisija.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, usvojeni su i zaključci o imenovanju pregovaračkih timova zapripremu granskih kolektivnih ugovora za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja.

JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde data je saglanost za pokretanje procedure za nabavku aparata za gašenje požara, a JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku ogrijevnog drveta i mrkog uglja za školsku 2020/2021.godinu.

Na ime KUP takmičenja za sezonu 2019/2020. godina, Ženskom rukometnom klubu „Goražde“ Goražde odobreno je 3.500 KM, a humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ Sarajevo, Regionalni odbor Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 5.000 KM .

U nastavku sjednice, Vlada je utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok korisnika budžeta za mjesec juni. Sjednica je završena razmatranjem odgovora na poslanička pitanja i inicijative te imenovanjem osoba koje će prisustvovati online obuci o temi“ Izrada strateških dokumenata za uposlenike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija BPK Goražde“ u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH – saopćila je Služba za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

 

fokus