Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 61. redovnoj sjednici održanoj danas dala je saglasnost za potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca na prostoru BPK Goražde u 2020.godini“. Sporazum sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, potpisat će premijerka BPK Goražde Aida Obuća, a za realizaciju programa neophodno je osigurati finansijska sredstva u iznosu od 75.000 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate III i IV rate studentskih stipendija studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2019/2020.godinu te Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime tranše za mjesec juli 2020.godine.

Usvajanjem Odluke,  na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, stavljena je van snage Odluka o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure pružanja usluga osposobljavanja učenika za vozače motornih vozila „B“ kategorije i „C1“ podkategorije.

Na današnjoj sjednici razmatran je Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2019.godinu, na koji Vlada BPK Goražde nije imala primjedbi te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Razmatrajući tačke dnevnog reda predložene iz Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK Goražde te primila k znanju informaciju o usvajanju Izvještaja o utrošku novčanih sredstava po „Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama BPK Goražde“ za 2019.godinu.

Takođe, na današnjoj sjednici data je saglasnost premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019/2020.godinu. Za  najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova čija je vrijednost 128.000KM  izabrano je privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde

Kod razmatranja prijedloga, odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline usvojeni su prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na opremanju kancelarija trećeg i četvrtog sprata zgrade Vlade BPK Goražde te odluka, o plaćanju fakture po I Privremenoj situaciji na ime izvedenih fasadnih radova-termofasade na stambenoj zgradi u ulici. 1. slavne višegradske brigade br. 3 u Goraždu.

Zaključkom Vlade BPK Goražde zaduženo je Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde da u ime Vlade BPK Goražde raspiše javni oglas za nominiranje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje sa područja BPK Goražde te u skladu sa zakonskim propisima provede proceduru nominiranja kandidata za tu poziciju.

Vlada BPK Goražde imenovanjem koordinatora ispred BPK Goražde potvrdila je svoje interesovanje da kao institucionalni partner aktivno učestvuje u projektu „EU Scheme for Young Professionals in BiH“ koji finansira Evropska unija.

S obzirom da je na području BPK Goražde došlo do pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 , a u cilju provođenja naredbi Federalnog kriznog štaba, do kraja zasjedanja Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak kojim se traži od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da povećaju inspekcijske nadzore s akcentom na poštivanje provođenja epidemioloških mjera, naročito u  ugostiteljskim objektima, posebno u večernjim satima i danima vikenda. Preraspodjelom radnog vremena zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove za vršenje inspekcijskog nadzora od 0-24 sata, uz asistenciju pripadnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova.