Radovan Paprica i Slavko Ognjenović osuđeni na po osam godina zatvora zbog silovanja u Foči

“Radovan Paprica i Slavko Ognjenović oglašeni su krivim što su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g), a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH)”, stoji u saopćenju Suda BiH.

Optuženi Radovan Paprica i Slavko Ognjenović krivi su što su od početka aprila 1992. godine, pa najmanje do septembra 1992. godine, u kome periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njihove radnje čine dio napada, kao pripadnici vojnih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, upotrebom sile i prijetnje počinili silovanje.

“Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi s odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima djelomično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene, pa se optuženi obavezuju da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 37.000,00 KM – i to: na ime duševnih bolova zbog povrede slobode ili prava ličnosti iznos od 12.000,00 KM, te duševnih bolova zbog smanjenja životne aktivnosti iznos od 25.000,00 KM, a sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja prvostepene presude 3.12.2020. godine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. U preostalom dijelu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, oštećena se upućuje da zahtjev može ostvariti u parničnom postupku”, saopćio je Sud BiH.

klix