Razmatran prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu, izjašnjavanje odgođeno za nastavak sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 76.redovnoj sjednici razmatrala je prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu.

Budžet kantona za ovu godinu predložen je u iznosu od 39.524.000 KM i ne razlikuje se od usvojenog nacrta, a budući da je bilo dosta primjedbi od skoro svih ministarstava, Vlada je odgodila izjašnjavanje o ovom prijedlogu, te im dala rok da u toku dana pismeno dostave svoje primjedbe kako bi se Ministarstvo finansija moglo o njima očitovati.

Vlada će se za par dana u nastavku ove sjednice, osim o prijedlogu Budžeta, izjasniti i o Prijedlogu Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2021. godinu, zaključeno je ovom prilikom.

Vlada je današnjoj sjednici formirala Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za obavljanje pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu na području ovog kantona koji ima zadatak da započne i vodi pregovore oko utvrđivanja i usvajanja Kolektivnog ugovora za 2021. godinu.

Na dnevnom redu sjednice nalazio se i Nacrt Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2020-2022.godina ali ga je predlagač, ministar za privredu, povukao sa dnevnog reda kako bi se program ažurirao i dopunio sa novim investicijama, a njegova primjena produžila do 2023.godine.

Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona na Nacrt Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2021-2027.godina kao svoje te ih uputila u skupštinsku proceduru.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec decembar 2020.godine. Konstatovano je da je u odnosu na isti period 2019. godine došlo do blagog povećanja broja krivičnih djela i prekršaja na području našeg kantona, a posebno broja saobraćajnih nesreća što se, kako je istaknuto, može jednim dijelom pripisati pojačanom gužvom u saobraćaju u užem dijelu grada, izazvanom radovima na zaobilaznici i mostu Žrtava genocida u Srebrenici.

Data je saglasnost i na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele sredstava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Vlada je usvojila i dvije odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za četvrto i peto polugodište privrednom društvu „Beno“ d.o.o. Goražde, te za peto polugodište privrednom društvu „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde na osnovu Ugovora o saradnji sa BBI Bankom dd Sarajevo.

Usvojena je takođe i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke kancelarijskog materijala za potrebe kantonalnih i državnih organa i insistucija kao i Izvještaj o radu Komisije za zajedničku nabavku.

Vlada je razmatrala i dopise osnovnih škola vezano za prijevoz učenika, kao i dopis Federalne uprave za inspekcijske poslove te zadužila nadležna minisitarstva da postupe u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima.

Na kraju sjednice, Vlada je na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova, predložila sekretara Vlade za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemljama.

 

www.bpkg.gov.ba