Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu utvrđen u iznosu od 39.849.000,00 KM

Nakon provedenih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice u sastavu našeg kantona o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta za 2021.godinu, na koje je uloženo niz primjedbi i sugestija, na nastavku 76. redovne sjednice Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila ove značajne dokumente.

Tim povodom, ministar za finansije u Vladi BPK Goražde upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o projekcijama budžeta za ovu godinu, te razlozima za povećanje u iznosu od 325.000KM u odnosu na nacrt budžeta.

„Neke od primjedbi iznesene na javnim raspravama su uvažene i u samom prijedlogu su unesene. Nismo mogli sve uvažiti, jer prema njihovim zahtjevima, u odnosu na projekcije, povećanje bi išlo i do deset miliona više u odnosu na nacrt Budžeta. U toku rasprave na sjednici Vlade, neki od ministara su imali primjedbe i sugestije tako da je u odnosu na nacrt prijedlog budžeta povećan za 325.000KM. Sredstva u budžetu povećana su u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za izdvajanja prema JU „Dom za stara i iznemogla lica“, Ministarstvu za boračka pitanja vezano za boračka udruženja te kod Ministarstva za privredu na ekonomskim kodovima za podršku obrtu i transfere nižim niovima vlasti”- kazao je ministar za finansije.

Prema riječima ministra Kanlića, radi se o prijedlogu budžeta koji je više socijalni, jer se svaki mjesec nastoje ispuniti socijalni zahtjevi , od isplate naknada za socijalna davanja do egzistencijalne boračke naknade koja se redovno isplaćuje u našem kantonu.

„Priliv u budžet mnogo je smanjen u odnosu na 2019.godinu, jako je teško, ali kad se prema njemu odnosimo korektno, javno i transparentno, smatramo da možemo ispoštovati sve obaveze. Nadamo se da ćemo imati podršku i sa nivoa FBiH što bi nam mnogo olakšalo servisiranje preuzetih obaveza“-kazao je ministar Kanlić.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o izvršenju budžeta za 2021.godinu, utvrđene su određene izmjene po pitanju tranši za JU „Dom za stara i iznemogla lica“, jer su te obaveze regulisane ugovorom i nema potrebe da se raspisuje javni poziv, a izuzeto je i JP RTV BPK Goražde, iz razloga što je ta oblast regulisana kantonalnim zakonom, naglašeno je press konferenciji.

 

www.bpkg.gov.ba