Došlo: Potrošili smo četiri miliona, a nemamo opremu za liječenje ljudi

Bit će objavljen registar svih udruženja, a počinje i izrada zakona o kontroli utroška budžetskog novca

Na vanrednoj sjednici Skupštine BPK Goražde razmatrana je Informacija o dodijeljenim sredstvima iz Budžeta BPK Goražde udruženjima, za period 08.01.2015-31.12.2020.godine. Nakon obrazloženja predlagača, uslijedila je diskusija nakon koje je na prijedlog poslanika Suada Došla, a s kojim se uz određene korekcije složila i Vlada BPK Goražde a koje idu u pravcu kontrole i veće transparentnosti utroška sredstava što je u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde, usvojen zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde da sačini jedinstveni registar svih udruženja a potom i javno objave imena osnivača i osoba koje predstavljaju i zastupaju ta udruženja. Također, zaključkom je zatraženo da se udruženjima koja ne provode svoje aktivnosti ne dodjeljuju sredstva a ta sredstva usmjere za ublažavanje posljedica panedmije virusa COVID-19. Svojim zaključkom Skupština BPK Goražde, zadužila je Vladu BPK Goražde da pokrene proceduru donošenja Zakona o kontroli trošenja budžetskih sredstava namijenjenih udruženjima.

Razmatrane su takođe i informacije o nabavci konferencijskog sistema za potrebe Skupštine BPK Goražde i e-Vlade.

Skupština BPK Goražde razmatrala je i Informaciju o realizaciji Zaključka sa 14. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde u vezi Centra za socijalni rad te Informaciju o vezi Fudbalskog saveza BPK Goražde, te s tim u vezi donijela zaključak kojim je zadužila Vladu BPK Goražde, da na osnovu iznesenih diskusija, u roku od 30 dana sačini dopunu informacija o realizaciji zaključaka sa 14. redovne sjednice, a koja se odnosi na Centar za socijalni rad.