Vlada BPK imenovala tim za pregovore sa sindikatom zaposlenika u zdravstvu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 78.redovnoj sjednici dala je saglasnost na tekst Protokola o vođenju pregovora Pregovaračkog tima Vlade i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji ovog kantona te ovlastila resornog ministra na njegovo potpisivanje.

Kao što je poznato, zakonski rok za pregovaranje je 45 dana, do kad bi se trebala postići saglasnost obje strane za potpisivanje ovog ugovora.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Bosansko-podrinjski kanton uvrđivanjem marži. Usvajanjem odluke, ispoštovana je preporuka Vlade Federacije od 21.januara ove godine, a sami tim i ograničile cijene za proizvode od interesa za Kanton koje se odnose na sve vrste brašna, hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, kao i sve vrste mlijeka.

Vlada je razmatrala i zaključke sa 14. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a koje je podržalo prijedlog Budžeta kantona za 2021. godinu. Tom prilikom, Vlada je podržala zaključak Ekonomsko-socijalnog vijeća i prema federalnoj Vladi uputit će inicijativu da se u zakonu koji će tretirati ublažavanje negativnih posljedica pandemije korone omogući kantonima da mogu koristiti namjenska sredstva s podračuna za podršku privrednim subjektima i obrtnicima s područja BPK-a.

Nakon razmatranja, Vlada BPK uvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija. Cilj Zakona je olakšavanje međunarodne mobilnosti, unaprjeđenje i olakšavanje postupka priznavanja različitih vidova obrazovanja, a nakon njegovog usvajanja moraju ga obavezno primjenjivai sve akreditovane visokoškolske ustanove na području našeg kantona.

Vlada je također razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja o preduzetim aktivnostima na realizaciji obaveznog predškolskog programa za 2021.godinu u vrijeme pandemije. Budući da se Ministarstvo, na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravstvo i stava menadžmenta vrtića, izjasnilo da u ovom momentu ne postoje adekvatni uvjeti da se program organizuje i provodi uz poštivanje svih epidemioloških mjera, ono je dobilo od Vlade saglasnost da kao alternativu obaveznom predškolskom programu planira realizaciju igraonica koje bi trajale dva sata, dva puta semično, na dobrovoljnoj bazi za djecu.

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja i načinu promjene upravitelja kojeg je donijelo kantonalno Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u skladu sa nedavno usvojenim zakonom koji tretira ovu oblast.

U nastavku sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona je primila k znanju dopis Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari u kojem se izražava zahvalnost na dosadašnjoj podršci, kao i izvješaj o programima i projektima na koje su utrošena dodijeljena im sredstva. Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji, Vlada je obećala podršku Memorijalnom centru i u ovoj godini.

Primljen je k znanju i Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 252. sjednice koji se odnosi na dostavu izvještaja o utrošku sredstava namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih panedmijom COVID-19 te zaduženo Ministarstvo privrede da postupi po zaključku Vlade i dostavi  Mišljenje na Prednacrt zakona o informacijskoj sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava, upućen od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Vlada je danas stavila van snage svoj zaključak od 20.11.2020. godine koji se odnosi na dvosedmični rad od kuće ili neki drugi adekvatan način kojim se zbog panedemije koronavirusa omogućavalo smanjenje broja uposlenih u administraciji.

Na sjednici, usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2021.godinu kao i Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 1.marta – Dana nezavisnosti BiH.