Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 90. redovnoj sjednici održanoj danas, na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila  prijedloge  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitiu BPK Goražde i Zakona o nadležnostima organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK Goražde,osim usklađenosti sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH, njegovim usvajanjem stvorile bi se pretpostavke da se na jedan potpun, sveobuhvatan i jedinstven način regulira područje civilne zaštite, jer civilna zaštita u cjelini bi trebala biti u funkciji zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Pedložena zakonska rješenja, kako je istaknuto tom prilikom, imaju za cilj da doprinesu izgradnji i doradi sistema zaštite i spašvanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona, s posebnim akcentom na poduzimanje  neophodnih aktivnosti kako bi se zaštita od požara i vatrogastvo, kao sastavni dijelovi sistema, organizovali na što bolji i efikasniji način. U konačnici, to bi doprinijelo  boljem uspostavljanju sistema zaštite i spašavanja koji će moći u svim segmentima uspješno funkcionirati, odnosno obezbijediti adekvatno izvršavanje zadataka u najsloženijim uslovima rada te uvezivanju u jedinstveni sistem zaštite i spašavanja FBiH.

Na današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Program obilježavanja manifestacije „Grebak-put života“ u BPK Goražde za 2021.godinu. Program manifestacije čije održavanje je planirano u periodu  od 08.06.-12.06.2021.godine, započeo je obilaskom mezarja Hasana Turčala Brzog i saboraca u Pazariću, a u nastavku obilježavanja bit će upriličen i Planinarski pohod „Grebak-put života“ 2021.godina, te obilazak mezarja i polaganje cvijeća na spomen obilježju Grebak. Centralna manifestacija će se održati u Orahovicama 12. juna 2021.godine.

Razmatrajući zahtjev Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika u zdravstvu BPK Goražde o formiranju Mirovnog vijeća u cilju postizanja sporazuma o potpisivanju kolektivnog ugovora, Vlada BPK Goražde smatra da nisu ispunjeni uslovi za formiranje istog, jer nisu isrpljeni svi zakonom propisani koraci koji bi doprinijeli postizanju dogovora.

Uvažavajući zasluge svih uposlenika u zdravstvu, doktora medicine, zdravstvenih radnika i svih onih zaposlenih u zdravstvu koji su doprinijeli u borbi protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada smatra da u skladu sa Zakonom o radu treba nastaviti pregovore kako bi se postigao konačan dogovor u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora kojim bi se obuhvatile sve kategorije zaposlene u zdravstvu BPK Goražde. U tom cilju, Vlada BPK Goražde je svojim zaključkom naložila pregovaračkom timu da insistira na nastavku pregovora, kako bi se dobili konkretni zahtjevi koji bi se  razmotrili  u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde. Ujedno, ovim zaključkom Vlada je pozvala Sindikat da ispoštuje član 138 Zakona o radu imajući u vidu donesene presude o reprezentativnosti sindikata.

Vlada BPK Goražde i dalje insistira na postizanju dogovora kako bi se poboljšali uslovi rada zdravstvenih radnika u cilju pružanja boljih zdravstvenih usluga na području našeg kantona, istaknuto je tim povodom