Mandžo: Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima otklonjeni su nedostaci u dosadašnjem Zakonu

Izmjenama I dopunama  Zakona o policijskim službenicima koje je usvojila Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde između ostalog otklonjeni su nedostaci u dosadašnjem Zakonu na koji su primjedbe imali I OHR te ambasada SAD-a u BiH – tvrdi ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Armin Mandžo koji je u dogovoru sa policijskim komesarom I inicirao izmjene postojećeg Zakona.

Navodi da su na ovaj način stvoreni uslovi za efikasniji I profesionalniji rad ali i depolitizaciju policije.

Pojašnjava da su kroz dosadašnju implementaciju Zakona o policijskim službenicima BPK Goražde uočeni određeni nedostaci koji su znatno otežavali primjenu ovog zakona, onemogućujući efikasan i kvalitetan rad Uprave policije. Dodaje da su izmjene i dopune Zakona inicirane kako bi se ti nedostaci otklonili i omogućio veći stepen političke neovisnosti policijskih službenika odnosno Uprave policije, na što su ranije ukazali i OHR te ambasada SAD-a koji su dali negativno mišljenje na Zakon o policijskim službenicima BPK usvojen 2019.godine.

”  Tadašnji zakon nije imao podršku od strane relevantnih institucija, OHR-a i ambasade SAD-a,  I vođeni time mi smo krenuli u njegovu izmjenu i vraćanje u zakonske okvire. Neke od osnovnih primjedbi na ovaj zakon bio je i član koji se odnosi na policijski odbor u čijem sastavu su bili članovi, ispred MUP-a dva državna službenika I ispred Uprave policije jedan policijski službenik što je u Federaciji BiH odnosno  u svim drugim  kantonima obrnuta praksa I imate dva pripadnika Uprave policije i jednog državnog službenika ispred MUP-a” – kazao je Mandžo.

Napominje da je ta praksa korisna iz razloga što se sa ovim omjerom  smanjuje politički uticaj na donošenje odluka koje se tiču rada Uprave policije.

Pored otklanjanja uočenih nedostataka i vraćanja u okvire važećeg Zakona o policijskim službenicima  na nivou FBiH, implementacija novog zakona doprinijet će efikasnijem I profesionalnijem  radu Uprave policije MUP-a BPK – tvrdi resorni ministar

” Pored ostalog, izmjenjen je i jedan broj članova koji će sigurno uticati i na poboljšanje rada Uprave policije kada su u pitanju napredovanja policijskih službenika, činovanja, pa možemo reći I raspisivanje konkursa za prijem novih policijskih službenika. Dakle, sve su to stvari koje će uticati na MUP BPK u pozitivnom smislu” – kazao je resorni ministar.

Po njegovim riječima,  prilikom izmjena I dopuna Zakona o policijskim službenicima  ispoštovane su sve procedure a pored predstavnika MUP-a u cijelom procesu aktivno su učestvovali   I predstavnici Uprave policije odnosno Sindikati policije I Uprave policije koji su dali pozitivna mišljenja na ovaj prijedlog.