Zasjedala Vlada BPK Goražde

Omogućavanje mladim nezaposlenim osobama s visokom stručnom spremom kojih na evidenciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona trenutno ima 109 da steknu prvo radno iskustvo putem programa osposobljavanja ove službe, bit će jedan od prioriteta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u narednoj 2022.godini, jedan je od zaključaka sa 112.sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održane danas.

 

Vlada je ovaj zaključak usvojila nakon razmatranja Informacije o planiranim mjerama za nezaposlene osobe sa VSS u 2022.godini Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde te zadužila ministricu pravosuđe da nakon održanih sastanaka sa menadžmentom ove Službe i Federalnog zavoda zapošljavanja, do naredne sjednice, Vladi predoči odgovarajuće akte kojim će se definisati način njihovog prijema i finansiranja, odnosno obezbijediti dodatna sredstva kako bi  se u program osposobljavanja uvrstile sve visokoobrazovane osobe s biroa a ne 25, koliko je bilo planirano. Ovom pitanju, Vlada će se, kako je istaknuto, aktivno posvetiti u narednoj godini s ciljem zadržavanja mladih visokoobrazovanih kadrova na području našeg kantona.

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upoznata je sa Informacijom da je                       JZU Kantonalna bolnica Goražde podnijela zahtjev Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za izdavanje odobrenja za upotrebu novoizgrađenog Hemodijaliznog centra.

 

S tim u vezi, Kantonalna bolnica Goražde zadužena je da u skladu s članom 39. Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, po dobijanju upotrebne dozvole od Ministarstva urbanizma, odmah podnese zahtjev prema Kantonalnom ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta, prostora, opreme i kadra za rad dijaliznih centara u kantonalnim bolnicama, a u cilju dobijanja odobrenja za rad zdravstvenoj ustanovi za dijalizu. Kantonalno ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice zaduženo je  da imenuje Stručnu komisiju koja će izvršiti neposredan uvid, te utvrditi ispunjenost uvjeta, prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti dijalize.

 

Obzirom da Dijalizni centar u JZU Kantonalna bolnica Goražde ima namjeru postati ugovorna zdravstvena ustanova sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, potrebno je da u skladu sa članom 42. Pomenutog Pravilnika obezbijedi i Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva saglasno sa članom 5. Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH.

 

Rok za realizaciju ovog Zaključka kao i početak rada Dijaliznog centra pri JZU Kantonalna bolnica Goražde je 31.12.2021.godine, istaknuto je ovom prilikom, a stav Vlade je da se svi ovi poslovi moraju ubrzati i završiti u skladu s postavljenim rokom, kako bi u prvim danima nove godine Hemodijalizni centar mogao primiti svoje pacijente.

 

 

S ciljem početka pregovora sa ovlaštenim predstavnicima sindikata u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde radi zaključivanja novog kolektivnog ugovora za uposlene, Vlada je na današnjoj sjednici imenovala pregovarački tim Vlade Kantona za razgovor sa Sindikatom Ministarstva za unutrašnje poslove i Uprave policije.

 

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška budžetskih sredstava sa ekonomskog koda– Tekući transferi neprofitnim organizacijama Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u iznosu od 15.000 KM, kao i izmjene programa utroška budžetskih sredstava Vlade BPK, sa ekonomskih kodova- Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama i Muftijstvu, koji su uvećani za 15. 000 KM.

 

Vlada će sa svog ekonomskog koda -Tekući transferi nižim nivoima vlasti sufinansirati projekt Grada Goražde „Zamjena stolarije na prostorijama Gradske Art-galerije“u iznosu od 10.000 KM.

 

Ministarstvo privrede dobilo je saglasnost da sa ekonomskog koda Tekući nivoi drugim nivoima vlasti-vodne naknade, sa sredstvima od 45.939 KM i 42.624 KM, sufinansira projekte općina Pale i Foča u FBiH koji se odnose izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača i izgradnju fekalne kanalizacione mreže Odžak-Industrijska zona Mlin u Ustikolini. Odobrena su takođe i sredstva za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu: 10.000 KM za podršku sajmovima koji se održavaju na području kantona i 13.119 KM za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme“ (SPP, SPO, ZZ, DOO) za trinaest  (13) registriranih poljoprivrednih proizvođača-obrtnika u poljoprivredi.

 

Ministarstvo za privredu, Direkcija za ceste dobila je saglasnost za plaćanje fakture privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde u iznosu od 291.160 KM po okončanoj situaciji koja se odnosi na modernizaciju regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje.

 

U nastavku sjednice, Vlada BPK dala je saglasnost OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za nabavku stalnih sredstava za opremanje kabineta biologije i fizike te odobrila 10.200 KM Sportskom savezu BPK-a Goražde za isplatu posljednjih traši za ovu godinu. Odobreni su i tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde za decembar, te sredstva za rad udruženja boračkih populacija za novembar ove godine.

 

Usvojena je Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2021.godine i imenovana Glavna centralna popisna komisija.

 

Na mandatni period od četiri godine imenovani su članovi Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde te usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Goražde.