Zasjedala Vlada BPK Goražde

Ugovor sa Gradom Goražde za sufinansiranje projekta „Uređenje prostora gradskih i prigradskih naselja-mikro lokalitet Rasadnik“ za čiju realizaciju su iz budžeta Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 55.700,00 KM potpisat će premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dok će ugovor o dodjeli finansijskih sredstava Gradu Goražde  u iznosu od 30.000,00 KM  za sufinansiranje projekta „Uređenje izletišta Gubavica“ te ugovor o dodjeli sredstava  za sufinaniranje projekta „Unaprijeđenje rada općinskog katastra nekretnina“ općine Pale u FBiH u iznosu od 13.000,00 KM potpisati resorni ministar.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, osim davanja saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava po „Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021.godinu, usvojiila je više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta Ministarstva za privredu za 2021.godinu. Usvojena je odluka o isplati novčanih podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci i žene) u iznosima 12.296,70KM i 8.698.07KM te isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-Proizvodnja konzumne jabuke rod 2021.godina, Zemljoradničkoj zadruzi „Agropodrinje“ s područja BPK Goražde, u iznosu od 3.532.00 KM.

Također, u cilju jačanja kapaciteta Kantonalne uprave za šumarstvo, svojom odlukom Vlada je dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke neophodne opreme za numeraciju drvnih sortimenata te obavezne opreme za čuvare šuma kako bi se ispoštovale odredbe Pravilnika o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgledu uniformi i opštim kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskih rejona BPK Goražde.

Data je saglasnost i Direkciji za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde za plaćanje fakture ispostavljene od strane privrednog društva „Goraždeputevi“d.d. Goražde na ime izvedenih radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Pijesak-Ilovača u iznosu od 310.424,40KM te  usvojena odluka o isplati sredstava na ime izvršenih usluga nadzora kada je riječ o ovom projektu, privrednom društvu „Smajić-Inžinjering“d.o.o. Sarajevo u iznosu od 4.095,00 KM. Kada je riječ o pružanju usluga nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji regionalne ceste R 448 Osanica-Ilovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje, svojom odlukom Vlada je dala  saglasnost za plaćanje fakture ispostavljene od strane privrednog društva „Kohisa“.d.o.o u iznosu od 3.464.04KM.

U skladu sa kriterijima za finansiranje sporta te okončanja javnog poziva za prikupljnaje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava za dodatne programe nosilaca sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde koji je u 2021.godini objavilo resorno ministarstvo, data je saglasnost na odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 1.800,00KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije BPK Goražde  usvojena je odluka o davanju saglasnosti za pokretanje otvorenog postupka nabavke usluga tehničke i funkcionalne podrške za Trezorski sistem-„Centralizovanog obračuna i isplate plaća-COIP“ BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici usvojene su i  odluke o odobravanju novačanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2021.godine, isplati novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde te nabavci kancelarijske i kompjuterske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada BPK Goražde, razmatrala je a potom i svojim zaključkom prihvatila  Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2022.godinu i Odluku o izvršenju Finansijskog plana ove javne ustanove za 2021.godinu, te uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o odobravanju novčanih sredstava Muftijstvu goraždanskom za sufinansiranje projekta „Opremanje igraonice i obdaništa u Baćcima“. Sredstva za sufinansiranje ovog projekta  u iznosu od 10.000,00 KM izdvojena su sa ekonomskog koda Vlade BPK Goražde- Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Razmatrajući epidemiološku situaciju na području našeg kantona izazvanu pandemijom virusa COVID-19, Vlada BPK Goražde primila je k znanju Informaciju JU „Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde“. Trenutna epidemiološka situacija na području našeg kantona je stabilna, evidentiran broj osoba pozitivnih na koronavirus prema podacima sa današnjim danom je 31, a od tog broja, osam osoba se nalazi na bolničkom liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kada je riječ o procesu imunizacije, aktivnosti se provode planiranom dinamikom i prema podacima do sada je na području našeg kantona vakcinisano 54,4 posto stanovništva.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde razmatrala je a potom i usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK Goražde i uputila u skupštinsku proceduru te usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava Općini Pale FBiH za plaćanje fakture po okonačnoj situaciji na ime izvršenih radova na sanaciji klizišta Brdarići i Prevednik u iznosu od 7.000,00KM.