Kanlić: U odnosu na nacrt, Budžet BPK Goražde veći za 8, 57 posto

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Budžeta kantona za 2022. godinu.

Ministar za finansije BPK Goražde Esad Kanlić pojasnio je da je u odnosu na nacrt, budžet  uvećan za 8,57 posto.

“ Skupština BPK Goražde kantonalni budžet u nacrt je utvrdila u iznosu od 40.140.850 KM, a nakon provedenih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice izvršena je analiza pristiglih primjedbi te je Vlada BPK prijedlog budžeta utvrdila u iznosu od 43.580.100 KM što je za 3.439.250 KM  ili 8,57 posto više u odnosu na nacrt, s tim da s enije moglo udovoljiti svim zahtjevima budžetskih korisnika” – pojasnio je Kanlić.

Napomenuo je da je, pored uvažavanja određenih primjedbi, povećanje proizašlo I nakon usklađivanja prihodovne strane budžeta sa  revidiranim projekcijama prihoda, dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija.

“Projekcije prihoda predviđaju povećanje poreznih prihoda I to u dijelu prihoda indirektnih poreza, poreza na dobit I poreza na dohodak, a sve zbog rasta indeksa potrošačkih cijena. Rashodi su planirani u iznosu od 43.580.100 KM, od čega je iznos od 300.000 KM planiran za pokriće deficita iz prethodnog perioda, što je u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH. Povećanje na rashodovnoj strain planirano je takođe u skaldu sa revidiranim projekcijama prihoda na znatnom broju ekonomskih kodova, pa tako I na bruto platama I naknadama zaposleniak” – precizirao je Kanlić.

Naglasio je da je dio sredstava planiran kod svih budžetskih korisnika, radi usklađivanja plata uposlenih sa rastom indeksa potrošačkih cijena kao I zbog povećanja broja zaposlenih, prije svega u osnovnom obrazovanju I Upravi policije.

“ Usklađivanje plata predviđeno je instrukcijama za utvrđivanje platnih razreda I koeficijenata za obrazovanje te Prijedlogom Zakona o platama u organima vlasti BPK Goražde. Ono je  neophodno zbog rasta cijena osnovnih životnih namirnica I troškova života a sve kako se ne bi doprinijelo ugrožavannju dostignutog nivoa životnog standard na području BPK Goražde” – pojasnio je ministar za finansije BPK Goražde.

O prijedlogu budžeta BPK kao I Zakonu o izvršenju budžeta BPK za 2022. Godinu izjasnit će se kantonalna Skupština na sjednici koja je zakazana za 28. Decembar.