Vlada BPK Goražde na godišnjoj pres konferenciji predstavila rezultate rada

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovog godini uspjela je održati održati budžetsku stabilnost i realizovati planirane ciljeve – istaknuto je na današnjoj godišnjoj pres konferenciji izvršne vlasti BPK-a.

Prezentujući rezultate rada, premijerka BPK Goražde Aida Obuća naglasila je da je ova godina bila budžetski uspješna, obilježena značajnom  finansijskom podrškom  nižim nivima vlasti, privredi ali i drugim segmentima, uz napomenu da je bilo  prostora i za određene investicije.

„ Vlada BPK Goražde svojim aktivnostima i u ovim teškom periodu borbe protiv pandemije koronavirusa uspjela je  da stabilizira sveukupno stanje na ovom prostoru. U tom pogledu za budžet BPK Goražde za 2021.godinu,  koji će biti realizovan u iznosu od približno 43 miliona KM može se reći da je bio socijalno – razvojni“ – istakla je Obuća.

Potcrtala je da su prioriteti bili zaštita zdravlja građana BPK Goražde i poboljšanje uslova u zdravstvu, podrška privredi i poljoprivredi, izmirivanje socijalnih davanja, rješavanje nagomilanih problema u obrazovanju, podrška loklanim zajednicama  u sastavu BPK Goražda kao i svim sportskim klubovima koji na takmičenjima predstavljaju ovaj kanton.

„ Realizovano je pet miliona maraka po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Vlada je poseban senzibilitet pokazala prema štićenicima domova za smještaj nezbrinute djece, osoba sa invaliditetom i starih lica,  rješavajući  dugogodišnji problem dugovanja prema tim ustanovama. U toku 2021.godine, iz budžeta   za ove namjene izdvojeno  je 1.191.128,27 KM, a ukupna dugovanja za 15 ustanova koje zbrinjavaju štićenike iz BPK Goražde su svedena na iznos od 123.797,50 KM. U tim ustanovama zbrinuto je 69 osoba iz BPK Goražde, a među njima je 9 maloljetnih lica“ – naglasila je ona.

Premiejrka je napomenula da je obezbjeđeno besplatno obavezno zdravstveno osiguranje svim osobama starijim od 65 godina  te djece do polaska u osnovnu školu, koji to pravo nisu mogli ostvariti ni po kojem drugom osnovu. Napomenula je da je u oblasti zdravstvene zaštite Vlada BPK Goražde bila u stalnoj komunikaciji sa zdravstvenim ustanovama kako bi se osigurala efikasna I kvalitetna zaštita građana od koronavirusa.

„ Uprkos otežanim uslovima rada poduzete su brojne aktivnosti i mjere da se osigura adekvatna zdravstvena zaštita stanovništva i od ostalih bolesti I zdravstvenih teškoća. Ponosni smo na činjenicu da će već početkom naredne godine biti otvoren hemodijalzni centar u Goraždu. Za tu namjenu iz budžeta je izdvojeno 830.000 maraka za građevinske radove, a za nabavku neophodne opreme sredstva su osigurana posredstvom donatora“ – istakla je Obuća.

Istakla je da su u Vladi BPK svjesni da se privreda, a posebno obtnici još uvijek oporavljaju od negativnih efekata pandemije  koronavirusa, uz napomenu  da se nastavilo sa programima podrške privredi.

„ U te svrhe uplaćeno je ukupno 1.088. 640 KM podrške privrednicima. Ministarstvo privrede pomagalo je poljoprivrednicima. Za razvoj ove značajne grane privrede i ruralni razvoj izdvojeno je 330.000 KM, a ono što je važno napomenuti isplaćena su sva dugovanja iz ranijih godina. Uz to nižim nivoima vlasti se pomoglo u oblasti vodoprivrede za što je izdvojeno 136.281,17 KM. Osim toga sa lokalnim zajednicama  je nastavljena saradnja kroz osiguranje redovnih tranši i sredstava za realizaciju projekata. Po tom osnovu za sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde izdvojena su značajna finansijska sredstva, a projekti su dodatno  podržani   sa koda Vlade BPK” – naglasila je premijerka BPK uz napomenu da je BPK Goražde jedini kanton u FBiH koji iz poreza na dobit izdvaja sredstva jedinicama lokalne samouprave.

Između ostalog, Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo u ovoj godini,  uspjeli su rješiti i dugogodišnji problem prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola. Sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisani su kolektivni ugovori, a nakon usvajanja Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika stvorene su pretpostavke za usklađivanje plaća u prosvjeti – rečeno je na pres – konferenciji. 

„ Posebnu pažnju Vlada je posvetila podršci sportskim klubovima. Za te namjene izdvojeno je ukupno 600.000 maraka, od čega 400.000 KM kroz transfer iz resornog ministarstva, a 200.000 KM kao dodatna podrška Vlade BPK Goražde. Osim sportskih klubova nije izostala podrška neprofirnim organizacijama i institucijama kulture.Za podršku udruženjima i vjerskim zajednicama izdvojeno je preko 100.000 maraka“ – istakla je Obuća.

Po njenim riječima osigurano je i da boračka populacija uživa sva prava koja su joj zagarantovana. Obezbjeđeno je  neometano i kontinuirano korištenje dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica uključujući i isplatu novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima.

„ Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose i   ove godine  uspješno je  implementiralo obavezu pripreme i usvajanja Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ovo ministarstvo je dalo značajan doprinos povećanju transparentnosti u BPK Goražde. Objaviljen je jedinstven registar udruženja registrovanih na području BPK Goražde,  sa imenima osoba koje ih predstavljaju i zastupaju. U cilju jačanja transparentnosti rada javne uprave i unapređenja aktivnosti u borbi protiv korupcije, izvršena je nadogradnja postojećih kapaciteta Registra zaposlenih i imenovanih lica, u saradnji sa Gradom Goražde, Općinom Foča u FBiH i Općinom Pale u FBiH i Misijom OSCE-a u BiH, tako da su Registri  nadograđeni i nadopunjeni sa podacima o zaposlenim licima iz tih organa“ – precizirala je Obuća između ostalog.

Poručila je da će Vlada BPK Goražde  i u narednoj kalendarskoj godini, nastojati  održati budžetsku stabilnost, kako je kazala, racionalno donoseći odluke koje će biti usklađene sa raspoloživim sredstvima i odobrenim operativnim planovima.