Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava boraca i članova njihovih porodica u 2022. godini u skladu s Programom utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi pojedincima

U skladu s Programom utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi pojedincima, Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava u 2022.godini, utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde.

Za realizaciju Programa , finansijska sredstva na ovom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 1.100.000KM, a javni poziv ostaje otvoren do kraja 2022.godine ili do utroška sredstava.

„Javnim pozivom obuhvaćeno je šesnaest prava iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, a najveći dio sredstava planiran je za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 744.000KM, s obzirom da je u toku 2021.godine, zbog ekonomskih posljedica koje je izazvala pandemija virusa COVID-19, došlo do povećanja broja korisnika naknade“-kazao je ministar Aganović.

Prema njegovim riječima, za razliku od nekoliko godina unazad, ovo ministarstvo nastojalo je uz podršku Vlade i Ministarstva za finansije sve odluke koje su po ovom osnovu donesene u prethodnoj godini isplatiti prema korisnicima do kraja 2021.godine.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava mogu se preuzeti u službama za boračko invalidsku zaštitu Gradske uprave Grada Goražde, općina Foča i Pale u FBiH te Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde, a uslovi, način i postupak ostvarivanja prava utvrđeni su odredbama Zakona i podzakonksih akata donesenih, uz saglasnost Vlade BPK Goražde, od strane ministra za boračka pitanja BPK Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba