Utvrđen prijedlog Programa održavanja svečane sjednice i Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde

Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika i Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 25.redovne sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19), o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Prema posljednjem izvještaju Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, na području našeg kantona još uvijek je evidentan veliki broj osoba zaraženih virusom COVID-19, ali kada se govori o kliničkoj slici oboljelih ona je nešto blaža u odnosu na period iza nas. Trenutno je 237 aktivno zaraženih, od tog broja 21 osoba je na bolničkom liječenju, 12 u Izolatoriju JZU „Kantonalna bolnica“ pri Đačkom domu, dok se 9 osoba nalazi na liječenju Univerzitetsko kliničkog centra u Sarajevu. Što se tiče naredbi za suzbijanje širenja virusa, na snazi su federalne naredbe i preporuke Kriznog štaba, a nadzor nad provođenjem istih vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Kada je riječ o organizaciji nastavnog procesa, u svim osnovnim i srednjim školama na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u drugom polugodištu školske 2021/2022. nastava se odvija u školskim klupama. S obzirom da se po školskom kalendaru u prvoj sedmici nakon školskog raspusta nastava odvijala online, a uz konsultacije sa strukom i Kriznim štabom, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada BPK Goražde donijela je odluku da se nastava odvija u školskim klupama.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 12.01.2022-04.02.2022.godine, a kako se u informaciji navodi , u pomentuom periodu zabilježen je manji broj pojava opasnosti koje bi eventualno mogle ugroziti ljude i materijalna dobra. Razmatran je i Izvještaj o Planu javnih nabavki Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2021.godinu, te Pravilnik o plaćama i naknadama imenovanog lica, državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite.

Povodom 1. marta- Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite FBiH, na današnjoj sjednici Kantonalni štab civilne zaštite utvrdio je Prijedlog Programa održavanja svečane sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde te Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba