Optuženi za ratne zločine na području Goražda negirali krivicu

Branislav Lasica i Miroslav Milović, optuženi za zločine u selu Lozje kod Goražda 1992. godine, negirali su krivicu pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Lasica i Milović su se izjasnili da nisu krivi po navodima optužnice Državnog tužilaštva, koju je Sud BiH potvrdio 12. januara.

Kako se navodi u optužnici, Milović, u svojstvu komandanta rejonskog štaba Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (RjŠTO) Srpske opštine Goražde, i njemu nadređeni komandant Opštinskog štaba TO-a Srpske opštine Goražde, te podređeni komandiri četa TO-a “Podkamen” Branislav Lasica, TO-a “Površnica” i TO-a “Poda”, planirali su, dogovarali, pripremali, naredili, podstrekavali te pomagali u planiranju, pripremi i učinjenju oružanog pješadijskog napada. Navodi se i da su organizovali grupu njima podređenih pripadnika Opštinskog štaba TO-a, koja je, zajedno s nekoliko pripadnika MUP-a Srpske Republike Bosne i Hercegovine (SRBiH), izvršila napad na civilna lica bošnjačke nacionalnosti naselja Lozje (Kokino Selo), u kojem su i lično učestvovali.

Prema optužnici, Milović je po naredbi organizovao grupu njemu podređenih komandira četa TO-a “Podkamen”, TO-a “Površnica” i TO-a “Poda” i njima podređenih pripadnika Opštinskog štaba TO-a, te rukovodio i komandovao svim navedenim komandirima četa i pripadnicima Štaba, kao i pripadnicima MUP-a SRBiH.

Lasica je, kako se navodi u optužnici, po prethodnom planu i dogovoru, organizovao grupu pripadnika TO-a “Podkamen”, Opštinskog štaba TO-a, te rukovodio i komandovao pripadnicima TO-a “Podkamen”, koji su izvršili napad 22. maja 1992. godine u ranim jutarnjim satima. Napad je bio namjerno usmjeren na civile i civilne objekte, a Lasica je koordinirao i usaglašavao aktivnosti s komandirima četa TO-a “Površnica” i TO-a “Poda” te pripadnicima MUP-a SRBiH.

Sud će početak suđenja zakazati u roku od 30 do 60 dana.

 

Detektor