Iz transfera općinama u budžetu FBiH planirati sredstva nerazvijenim lokalnim zajednicma

Povećanje koeficijenta raspodjele javnih prihoda za nerazvijene lokalne zajednice, sistemsko je riješenje koje će im pomoći da finanisraju svoje ustavne nadležnosti – smatra načelnik Općine Pale u FBiH Almin Ćutuk na čiju je inicijativu premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde organizirala sastanak sa delegatima u oba doma federalnog parlamenta, a sastanku je prisustvovao I načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija.

Obzirom da je novi Zakon o raspodjeli javnih prihoda tek u pripremi, izneseni su prijedlozi kojima bi se finansijska opstojnost nerazvijenih općina mogla riješiti u međuvremenu.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća naglasila je da je  zajednički stav  da se sa  inicijativom koja će biti upućena prema Parlamentu FBiH i Domu naroda  zatraži   sistemsko rješenje kroz donošenje zakona o podršci za lokalne zajednice koje se tretiraju kao izrazito nerazvijena lokalna područja.

“ Na taj način bi se sistemski  riješila finansijska podrška, jer u sastavu BPK Goražde imamo općine koje iz svojih vlastitih prihoda ne mogu isfinansirati ni osnovne ustavne nadležnosti. Primjera radi, kada je u pitanju razrez poreza, koeficijent za općinu Pale u FBiH do sada je iznosio 0,05 što je veoma malo, a  inicijativom ove lokalne zajednice povećao bi se na 0,5-ističe Obuća.

Općina Pale u FBiH je već zatražila da se koeficijent prilikom raspodjele promijeni iz razloga što vlastiti prihodi nisu dovoljni za finansiranje osnovnih nadležnosti lokalne zajednice.

„Koeficijent od 0,5 bio bi sasvim dovoljan općini za njeno finansiranje, a ostavilo bi prostora i za učešće kada su u pitanju projekti koji idu u pravcu razvijanja općine Pale u FBiH“- kazao je načelnik općine Pale u FBiH Almin Ćutuk.

Prema riječima člana Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dževada Adžema, koji je ujedno i član  Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH, za rješavanje ovako bitnog pitanja mora postojati jedinstvo predstavnika koji dolaze iz BPK Goražde.

„S obzirom da izmjene ovog zakona sigurno neće biti u primjeni još duži vremenski period, iz razloga što je u fazi izrada novog zakona, mi treba da zatražimo  da se na ekonomskom kodu-Transferi općinama, rezervišu sredstva nerazvijenim lokalnim zajednicma kao što su Pale i Foča u FBiH. Isključivo treba da zahtijevamo formiranje fonda pri Ministarstvu finansija FBiH, jer neće biti potrebna dodatna sredstva i ona već postoje na tom ekonomskom kodu,  samo je neophodno izvršiti pravedniju raspodjelu“-riječi su  Adžema.

 

I delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Senad Čeljo pruža podršku  inicijativi za formiranje posebnog fonda za nerazvijene lokalne zajednice, kao jedno od rješenja do donošenja novog Zakona o raspodjeli javnih prihoda koji će tek u narednoj godini biti predmet usvajanja, a njegova primjena prolongirana godinu kasnije

“ Nama je neophodno  brže rješenje i to je upravo  ovo o čemu smo  razgovarali da se sa koda za finansiranje nerazvijenih kantona i lokalnih zajednica, omogući drugačiji način raspodjele kroz finansiranje nerazvijenih. Do sada je bila praksa da je sa ovog koda linearno išlo 125.000 KM svim općinama i gradovima,  dok su preostala sredstva dodjeljivana kroz projekte. Međutim, imamo situaciju da sredstva dobijaju i općine koje posluju sa suficitom i pokušat ćemo  zajedničkim  angažmanom da se formira fond u okviru tog koda i da se sredstva u većem iznosu usmjere prema nerazvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama” – kazao je Čeljo.

Pored Općina Pale i Foča u FBiH, još deset lokalnih zajednica u ovom entitetu slove za izrazito nerazvijene, te bi novi način raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Vlade FBiH, do donošenja novog Zakona o raspodjeli javnih prihoda, bio od velikog značaja – naglašeno je uz napomenu da će inicijativa za formiranje fonda, od strane delegata iz BPK biti pokrenuta  nakon usvajanja Budžeta FBiH koje se očekuje krajem marta.