Nastavljeni pregovori sa sindikatom zdravstvenih radnika

U Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice održan je sastanak s predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu na kojem je razgovarano o zahtjevima sindikata u vezi s primjenom novog kolektivnog ugovora i mogućnostima za prekid započetkog generalnog štrajka zdravstvenih radnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što su razmijenjene informacije u vezi s poduzetim aktivnostima na rješavanju pomenutih pitanja i donošenju provedbenih akata iz kolektivnog ugovora, strane u pregovorima su se usaglasile da bi, kao naredni korak, Upravni odbor JZU Kantonalna bolnica Goražde trebao usvojiti predviđene pravilnike koji bi se dostavili Vladi na razmatranje.

Resorna ministrica Sabira Bešlija pozvala je predstavnike sindikata na prekid štrajka i nastavak pregovora kako bi se situacija u sistemu zdravstva što prije normalizovala i pacijentima omogućilo da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu.