Općinsko vijeće Pale FBiH: Ponovna procedura izbora člana OIK-a

Na sjednici općinskog vijeća Pale FBiH  donešena je odluka da se ponovno provede procedura izbora jednog člana Općinske izborne komisije.

Vijeće je donijelo odluku kojom je utvrđena prosječna cijena kvadratnog metra izgrađenog stambenog prostora u 2018. godini, te naknada za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište u društvenoj svojini , kao i naknade (rente) za korištenje građevinskog i drugog  zemljišta na kome postoji pravo svojine za tekuću godinu.

Usvojena je, također i odluka o isplati jednokratnih novčanih naknada za novorođenčad u 2018. godini, kao i odluka o utvrđivanju stimulacije za pokretanje obrta u tekućoj godini.

Usvojeni su i izvještaji općinskih službi za prethodnu godinu, a komentirajući izvještaj Službe za privredu, društvene djelatnosti, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i opću upravu općine, vijeće je jednoglasno donijelo zaključak na osnovu koga se ovoj službi dodjeljuje zadaća da u narednom periodu provede anketu među domaćinstvima koja posjeduju stoku i da se na osnovu iste utvrdi stepen zainteresiranosti za otkup mlijeka na području ove općine kod individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Vijeće je također dalo saglasnost na imenovanje direktora Javnog komunalnog, građevinskog i uslužnog preduzeća Prača.

Vijećnićke inicijative, pitanja i prijedlozi upućene su od strane vijećnika SBB-a i SDA, a odnose se na izgradnju novog objekta za stambeno zbrinjavanje, gdje vijećnik SBB-a zahtjeva detaljne izvještaje po pitanju realizacije ovog projekta, čija bi izgradnja trebala započeti ove godine, dok je jedan od vijećnika SDA iznio prijedlog sanacije sadržaja dječjeg igrališta koje se nalazi u pračanskom naselju Ćemaluša.